Aplikovaná matematika

Studijní obor

Matematické modely a jejich aplikace

 • Kód studijního programu:
  P1103
 • Typ studia:
  Doktorský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2008
 • Standardní doba studia:
  4 roky
 • Maximální doba studia:
  9 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Doktor (Ph.D.)
 • Garant:
  Picek Jan, prof. RNDr. CSc.

Média

Cíl studia

Poskytnout absolventovi schopnost navrhnout a realizovat koncepční řešení při matematickém a numerickém modelování reálných dějů v interdisciplinárních matematických, technických, přírodovědných nebo ekonomických oborech. Dále znalosti teoretických základů moderních metod aplikované matematiky, s nimiž se seznámí během studia a bude schopen je ve svém speciálním oboru tvůrčím způsobem modifikovat a rozvíjet. Poskytnout absolventovi rovněž potřebné znalosti pro samostatnou analytickou a tvůrčí práci v aplikovaném výzkumu, zejména pokud jde o tvorbu matematického a numerického modelu, jeho algoritmizaci a počítačovou implementaci.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia bude scho-pen navrhnout a realizovat koncepční řešení při matematickém a numerickém modelování reálných dějů v interdisciplinárních matematických, technických, přírodovědných, humanitních nebo ekonomic-kých oborech. Bude znát teoretické základy moderních metod aplikované matematiky, s nimiž se seznámí během studia, bude schopen je ve svém speciálním oboru tvůrčím způsobem modifikovat, rozvíjet a inovovat. Získá rovněž potřebné znalosti pro samostatnou analytickou a tvůrčí práci v apli-kovaném výzkumu, zejména pokud jde o tvorbu matematického a numerického modelu, jeho algorit-mizaci a počítačovou implementaci.

Obsahové zaměření

Studijní program rozvíjí znalosti a schopnosti ve specifické oblasti studovaného oboru.

Možné pracovní pozice

Předpokládá se uplatnění absolventa ve funkci vědeckého pracovníka v aplikovaném výzkumu a vý-voji interdisciplinárního charakteru v průmyslových a podobných podnicích, resortních výzkumných ústavech, ve vědeckých ústavech AV ČR, ve státní správě a samosprávě a ve funkci vědecko-pedagogického pracovníka na vysokých školách.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci