Skip to main content

Bioinženýrství

Navazující magisterský studijní program je navržen v souladu s definicí bioinženýrství, které je obecně inženýrskou disciplínou založenou na znalostech přírodovědných disciplín. Studijní program vzdělává studenty ke schopnosti řešit bioinženýrské problémy technologie výroby, vývoje a testování nových bio-materiálů, které jsou navrhovány a vyráběny za účelem interakce s biologickými systémy.

Cílem studia je hluboké porozumění dané odborné problematice, které studentů v praxi umožní kritické zhodnocení předávaných znalostí a dovedností včetně etických souvislostí moderních bioinženýrských postupů. V průběhu studia nabízíme možnosti spolupráce se zahraničními institucemi. Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí Technické univerzity v Liberci. Kromě studia budete mít řadu příležitostí zapojit se do dění nejen na oddělení Bioinženýrství katedry chemie FP TUL. Jsme pracovištěm, které získalo v době korona-krize celostátní proslulost v oblasti vývoje, testování a výroby nefarmaceutických ochranných prostředků pro ochranu dýchacích cest proti respiračním onemocněním.

Jste-li studentka/student s duší inženýra, výzkumníka nebo vědce, který má ráda nová poznání, přidejte se k nám!

Chcete být inženýrem, který se vyzná v přírodních vědách?

Chcete navrhovat postupy přípravy biologických a nanovlákenných materiálů a testovat je pro lékařské a biologické aplikace?

Zajímá Vás fyzikální podstata principů výroby těchto materiálů?

Chcete studovat vlastnosti makromolekul tvořících základ života?

Chcete pracovat v laboratoři tkáňového inženýrství?


Průvodci studiem

prof. RNDr. David Lukáš CSc.

KCH - NMgr. Bioinženýrství

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: po dohodě

"Obraťte se na mě s problémem či jiným podnětem týkajícím se Vašeho studia, společně se budeme snažit najít nejlepší řešení."

Co se naučíte?

Pod záštitou semknutého kolektivu pedagogů a zároveň pro věc zapálených výzkumníků Vás naučíme, jak navrhnout, vyrobit a testovat biomateriály a jak se na jejich vývoji a aplikaci dívat se zasvěceným, ale kritickým nadhledem v souladu s etickými principy. Studiem získáte hodnotné přírodovědecké a odborné technické vzdělání a zároveň laboratorní dovednosti a zkušenosti pro laboratorní práci ve firmách či akademických, vědeckých a výzkumných institucích zaměřených na materiálový výzkum a vývoj spojený s aplikací v medicíně. Budete také moci pokračovat v navazujícím doktorském studiu a plně se zapojit do vědecko-výzkumných projektů a dalších aktivit oddělení Bioinženýrství na katedře chemie FP TUL. V neposlední řadě proniknete do tajů moderních technologií a laboratorních testů. V rámci laboratorních cvičení se například stanete odborníky v oblasti tkáňového inženýrství. Součástí studia jsou i pokročilé moderní techniky tvorby nanomateriálů a molekulární biologie včetně izolace DNA a její analýzy pomocí PCR, nebo izolace specifických proteinů. 

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu bioinženýrství se uplatní jako výrobní a provozní inženýři a technologové, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu. Zejména se uplatní ve výzkumných a akademických pracovištích zabývající se vývojem biomateriálů a materiálů pro zdravotnické prostředky a to na úrovni samostatných vědeckých nebo výzkumných pracovníků nebo na pozicích středního a vyššího managementu. Jsou zejména dobře připraveni na uplatnění v oblastech materiálového výzkum a řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k biologickým materiálům a materiálům určených pro lékařské aplikace. Široké uplatnění absolventů je i ve státních zdravotnických úřadech (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu. 

Další příklady uplatnění absolventů navazujícího studijního programu Bioinženýrství v zemích unie https://jobs.sciencecareers.org/jobs/bioengineering/europe/.

Předpokládáme, že absolventi budou také pokračovat ve studiu doktorských studijních programů na TUL nebo v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na domácích i zahraničních univerzitách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek  : do 14. 8. 2024

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu oboru

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: uchazeči, kteří budou splňovat za celé bakalářské studium Bioinženýrství nebo příbuzného programu podmínku průměrného prospěchu nebo u státní závěrečné zkoušky získají průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně.

Dokumenty potvrzující tuto skutečnost uchazeč zasílá elektronicky do 31.5.2024 na studijní oddělení FP TUL.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Navazující magisterský studijní program je i přípravou absolventa na doktorské studium. Zejména se jedná o doktorské studijní programy TUL: Aplikované vědy v inženýrství nebo Přírodovědné inženýrství, jehož akreditační spis byl na začátku roku 2021 předložen ke schvalování. Absolvent může také pokračovat v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na jiných domácích i zahraničních univerzitách.