Bioinženýrství

Navazující magisterský studijní program je navržen v souladu s definicí bioinženýrství, které je obecně inženýrskou disciplínou založenou na znalostech přírodovědných disciplín. Studijní program vzdělává studenty ke schopnosti řešit bioinženýrské problémy technologie výroby, vývoje a testování nových bio-materiálů, které jsou navrhovány a vyráběny za účelem interakce s biologickými systémy.

Cílem studia je hluboké porozumění dané odborné problematice, které studentů v praxi umožní kritické zhodnocení předávaných znalostí a dovedností včetně etických souvislostí moderních bioinženýrských postupů. V průběhu studia nabízíme možnosti spolupráce se zahraničními institucemi. Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí Technické univerzity v Liberci. Kromě studia budete mít řadu příležitostí zapojit se do dění nejen na oddělení Bioinženýrství katedry chemie FP TUL. Jsme pracovištěm, které získalo v době korona-krize celostátní proslulost v oblasti vývoje, testování a výroby nefarmaceutických ochranných prostředků pro ochranu dýchacích cest proti respiračním onemocněním.

Jste-li studentka/student s duší inženýra, výzkumníka nebo vědce, který má ráda nová poznání, přidejte se k nám!

Chcete být inženýrem, který se vyzná v přírodních vědách?

Chcete navrhovat postupy přípravy biologických a nanovlákenných materiálů a testovat je pro lékařské a biologické aplikace?

Zajímá Vás fyzikální podstata principů výroby těchto materiálů?

Chcete studovat vlastnosti makromolekul tvořících základ života?

Chcete pracovat v laboratoři tkáňového inženýrství?

 • Kód studijního programu:
  N0519A270001
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Inženýr (Ing.)
 • Garant:
  Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  120

Průvodci studiem

doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

KCH

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
 po dohodě

Budu velice ráda průvodcem a rádcem v průběhu vašeho vysokoškolského studia. Můžete se na mě proto obrátit s jakýmkoliv problém, který se společně budeme snažit vyřešit.

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

KCH

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
úterý 13–14 h a dále po dohodě

„Pomohu se vším, s čím se na mě obrátíte: od studia přes kariérové plánování, využití  informačních a komunikačních technologií v jakémkoli oboru až po life hacking.“

Co se naučíte?

Pod záštitou semknutého kolektivu pedagogů a zároveň pro věc zapálených výzkumníků Vás naučíme, jak navrhnout, vyrobit a testovat biomateriály a jak se na jejich vývoji a aplikaci dívat se zasvěceným, ale kritickým nadhledem v souladu s etickými principy. Studiem získáte hodnotné přírodovědecké a odborné technické vzdělání a zároveň laboratorní dovednosti a zkušenosti pro laboratorní práci ve firmách či akademických, vědeckých a výzkumných institucích zaměřených na materiálový výzkum a vývoj spojený s aplikací v medicíně. Budete také moci pokračovat v navazujícím doktorském studiu a plně se zapojit do vědecko-výzkumných projektů a dalších aktivit oddělení Bioinženýrství na katedře chemie FP TUL. V neposlední řadě proniknete do tajů moderních technologií a laboratorních testů. V rámci laboratorních cvičení se například stanete odborníky v oblasti tkáňového inženýrství. Součástí studia jsou i pokročilé moderní techniky tvorby nanomateriálů a molekulární biologie včetně izolace DNA a její analýzy pomocí PCR, nebo izolace specifických proteinů. 

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu bioinženýrství se uplatní jako výrobní a provozní inženýři a technologové, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu. Zejména se uplatní ve výzkumných a akademických pracovištích zabývající se vývojem biomateriálů a materiálů pro zdravotnické prostředky a to na úrovni samostatných vědeckých nebo výzkumných pracovníků nebo na pozicích středního a vyššího managementu. Jsou zejména dobře připraveni na uplatnění v oblastech materiálového výzkum a řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k biologickým materiálům a materiálům určených pro lékařské aplikace. Široké uplatnění absolventů je i ve státních zdravotnických úřadech (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu. 

Další příklady uplatnění absolventů navazujícího studijního programu Bioinženýrství v zemích unie https://jobs.sciencecareers.org/jobs/bioengineering/europe/.

Předpokládáme, že absolventi budou také pokračovat ve studiu doktorských studijních programů na TUL nebo v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na domácích i zahraničních univerzitách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu oboru

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří budou splňovat za celé bakalářské studium Bioinženýrství nebo příbuzného programu podmínku průměrného prospěchu nebo u státní závěrečné zkoušky získají průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně.

Termín podání přihlášek: 15. 8. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Navazující magisterský studijní program je i přípravou absolventa na doktorské studium. Zejména se jedná o doktorské studijní programy TUL: Aplikované vědy v inženýrství nebo Přírodovědné inženýrství, jehož akreditační spis byl na začátku roku 2021 předložen ke schvalování. Absolvent může také pokračovat v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na jiných domácích i zahraničních univerzitách.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci