Česká filologie pro praxi

 • Kód studijního programu:
  B0232A090012
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Studijní program Česká filologie pro praxi je jednooborový tříletý bakalářský studijní program, který je zaměřen na získání znalostí a dovedností z oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. V tzv. modulu prohloubené specializace pak uvádí studenty do problematiky mediální a marketingové komunikace a nakladatelské a redakční praxe.

Cílem bakalářského studijního programu Česká filologie pro praxi je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují předměty aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech.

Jazyková složka předmětu směřuje: (a) k potřebnému poznání systému českého jazyka v pohledu synchronním i diachronním, a to ve všech jazykových rovinách s přihlédnutím k jeho synchronní vývojové dynamice; (b) ke zvládnutí současné spisovné normy a k pochopení principů teorie spisovného jazyka a útvarů nespisovných; (c) k rozvíjení dovednosti užívat jazykový systém efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám.

Literárněvědná složka oboru směřuje: (a) k poznání systému literární vědy, k pochopení specifik v přístupu literárněvědných disciplín k literární komunikaci; (b) k osvojení znalostí o vývoji české literatury od jejích počátků po současnost včetně literatury pro děti a mládež a výběrově o literatuře světové; (c) k rozvíjení čtenářství směrem k dovednosti interpretovat text, a to s oporou o koncepce literární teorie a literární vědy.

Aplikační složka programu vycházející z povinných předmětů, jako je například Praktická stylistika nebo Kultura mluveného projevu 1,2, rozvíjí zejména praktické komunikační dovednosti studentů. V rámci modulových předmětů uvádí studenty (a) do problematiky žurnalistiky, mediální a marketingové komunikace, (b) do oblasti editorské a (c) do problematiky nakladatelské a redakční praxe.

Profil absolventa

Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. V psaných textech používá jazykové prostředky přiměřené žánru, typu textu a komunikační situaci, reflektuje adekvátnost jejich užití. V mluvených projevech komunikuje kultivovaně v souladu se spisovnou normou a je schopen rozeznat geografickou, sociální i individuální příznakovost. Prakticky ovládá a teoreticky vykládá český gramatický systém, zvláště ze synchronního hlediska.

Z hlediska literární kompetence má absolvent znalosti vývoje české literatury od počátků po současnost opřené o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Orientuje se ve vývoji a žánrech literatury pro děti a mládež a v nejvýznamnějších směrech, seskupeních a osobnostech světové literatury od počátku 19. stol. do konce 20. století. Absolvent má rovněž základní znalosti z teorie literatury a způsobilost interpretovat umělecký text. Krásnou literaturu pojímá v její umělecké specifičnosti a při jejím historickém a teoretickém výkladu vychází z její estetické hodnoty.

Aplikační předměty navazují na oblast jazykovou a literární. Jde o předměty orientované k několika profesním oblastem, v nichž hraje jazyková komunikace nebo práce s texty centrální roli. Tyto předměty směřují: (a) k hlubšímu rozvíjení praktických komunikačních dovedností, (b) k podrobnějšímu seznámení s oblastí mediální komunikace, a to jak s ryze praktickými aspekty mediálního sdělování (žurnalistika, marketingová komunikace), tak i s jeho obecnějšími sociálními souvislostmi a se základy teorie mediální komunikace (mediální studia, teorie fungování médií), (c) k rozvíjení profesních kompetencí studentů jako editorů, resp. redakčních pracovníků, produkčních nebo obsahových redaktorů.

Absolvent má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a jednom cizím jazyce, je schopen studovat odbornou literaturu. Umí využívat ICT, má rozvinutou kulturu osobního projevu. Je schopen vypracovávat odborné práce s využitím odborné literatury.

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studia disponuje základními kompetencemi v oblasti aplikované bohemistiky a v oblasti mediální komunikace. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění (a) zejména jako redaktor a korektor v redakcích novinových, nakladatelských, časopiseckých (odborných i všeobecně vzdělávacích či zábavných), rozhlasových a televizních, které vyžadují znalosti a schopnosti užívání češtiny, případně i cizích jazyků, a kvalitní všeobecné i speciální vzdělání, (b) jako tiskový mluvčí, pracovník v marketingu, komunikaci a public relations, (c) jako tvůrce obsahu nových médií, obsahový redaktor webů, online a sociálních médií i jako nástrojů komerční komunikace.

Absolvent může směřovat do komunikačních, reklamních a mediálních agentur, případně do týchž oddělení středních i větších firem, pokud taková oddělení mají; marketingově-mediálními činnostmi se může zabývat také jako nezávislý konzultant jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Absolvent se dále může uplatnit jako odborník pro práci v oblasti kultury, případně pracovník vládních i zastupitelských úřadů, pracovník obchodní firmy, banky atp.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program

Absolvent bakalářského studia má předpoklady pokračovat v případě splnění všech studijních podmínek a složení přijímacích zkoušek v navazujícím magisterském studiu, zvláště v blízkých programech, jako je Český jazyk a literatura, Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace apod.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci