Sport se zaměřením na zdravý životní styl

 • Kód studijního programu:
  B00000000001
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem profesně zaměřeného bakalářského studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní a tělovýchovnou praxi a celkově tak přispět k podpoře zdravého životního stylu a zajištění primární prevence civilizačních onemocnění ve společnosti.

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl získá vzdělání a prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělovýchovného zaměření ve volnočasových neziskových organizacích a spolcích, u subjektů v soukromé sféře a v institucích státní správy i samosprávy. Základ znalostí, dovedností a způsobilostí absolventa spočívá v oborově-vědních, pedagogicko-psychologických a všeobecných kompetencích vedoucích k podpoře zdravého životního stylu ve společnosti.

Obsahové zaměření

Studium je zaměřeno zejména na zvládnutí praktických sportovně-pohybových dovedností a na získání nezbytných teoretických znalostí z vědního oboru kinantropologie, které jsou doplněny řadou pedagogicko-psychologických a zdravotně orientovaných primárně-preventivních předmětů.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou způsobilí vykonávat organizační, pedagogickou a řídící činnost u volnočasových neziskových organizací a spolků (např. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže, zájmová sdružení, veřejně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace a nadační fondy), u podnikatelských subjektů (např. pohybová studia, wellness a fitness centra, regenerační střediska, veřejné lázně, cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, výrobny sportovního zboží a marketingové agentury) a v institucích státní správy i samosprávy (např. ministerstva, krajské úřady a městské či obecní úřady) se zaměřením na oblast sportu a volnočasové pohybové aktivity. K lepší uplatnitelnosti absolventů pomáhají během studia dlouhodobé odborné praxe včetně navázaných supervizí, které si může zvolit student dle svých preferencí a získat tak cenné zkušenosti do budoucího zaměstnání.

Možné pracovní pozice

Absolventi mohou zastávat například tyto pozice, které jsou v souladu s Národní soustavou povolání spravovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky: samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními, hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže, asistent trenéra, odborný referent pro sport ve státní správě, servisní pracovník ve sportu - specialista apod.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška: ne

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studia mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech se zaměřením na tělesnou výchovu a sport.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci