Učitelství pro 1. stupeň základních škol

 • Typ studia:
  Magisterský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  5 let
 • Maximální doba studia:
  11 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Příhonská Jana, doc. RNDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Cílem magisterského studia učitelství 1. stupně základních škol je získání úplného magisterského vysokoškolského vzdělání a získání kvalifikace pro výuku na 1. stupni základní školy. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Studium je založeno na komplexním pojetí učitelské způsobilosti, obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí.

Cílem praxí je seznámení studenta s podmínkami reálného vyučovacího procesu a propojení teorie a praxe ve všech oblastech pregraduální přípravy. Praxe probíhají u obou forem studia v několika rozdílných úrovních, od praxí asistentských až po praxe souvislé.

Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních ZŠ. Průběžná praxe v kombinaci s obsahy oborových didaktik akcentuje reflektivní pojetí. Souvislá praxe má syntetizující povahu a funkci primární adaptace na práci ve školském terénu.

Důraz je kladen na osobnostní rozvoj studenta a rozvíjení kompetencí důležitých pro úspěšné zvládání učitelské profese, na rozvoj sociálně komunikativních a didaktických dovedností, realizace prvních učitelských pokusů, pozorování, popis a analýzu činností učitele a žáků, metod a forem práce, klima a komunikaci ve třídě, syntézu poznatků a praktických zkušeností, hledání vlastní učitelské identity a vytvoření vlastního pojetí vyučování.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol prokazuje v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • Znalosti v oblasti primární pedagogiky, pedagogické psychologie a psychologie dítěte
 • Znalosti oborové didaktiky a teorie učení a vyučování
 • Porozumění etickému rozměru práce s dětmi
 • Znalost školské legislativy
 • Znalosti didaktických metod, forem a postojů k výuce příslušných předmětů
 • Multidisciplinární znalosti a dovednosti z oblasti jazykové a matematicko-přírodovědné a vlastivědné
 • Multidisciplinární znalosti a dovednosti v oblasti hudební, dramatické, tělesné, výtvarné a pracovní výchovy
 • Schopnost pracovat s žákem mladšího školního věku
 • Orientaci v tématech vzdělávání a výuky na 1. stupni základních škol
 • Dovednosti pro výběr a transformaci učiva
 • Znalosti a dovednosti, které přispívají k podpoře zdraví i k optimální prevenci nežádoucích aktivit a projevů technologie

Absolvent studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:

 • Plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých žáků a na vzdělávací a sociální kontext
 • Vytvářet příznivé psychosociální prostředí pro učení 
 • Projektovat a realizovat proces výuky 
 • Zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení
 • Orientovat se a působit na žáky ve smyslu společenských změn 
 • Řešit pedagogické problémy a hodnotit svoji pedagogickou činnost 
 • Vhodným způsobem komunikovat se zákonnými zástupci žáka

Uplatnění absolventa

Absolventi studia získají profesní kompetence, které je opravňují k učitelské činnosti na 1. stupni ZŠ a otevírají jim cestu k dalšímu profesnímu růstu, včetně doktorského studia. Uplatní se na 1. stupni základních škol běžného i alternativního typu.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška: ano

Podmínky pro přijímací řízení: 

 1.  Uchazeč o studium doloží k přihlášce lékařské potvrzení od foniatra či logopeda, že nemá narušené komunikační schopnosti, které by ho omezovaly v práci s dětmi a vykonávání učitelského povolání. Dále předloží lékařské potvrzení, že je schopen studia na FP TUL se zaměřením na učitelství a nemá žádná zdravotní omezení, která by mu bránila účastnit se tělovýchovných, výtvarných a jiných aktivit.
 2. V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni (bodováni) v následujících kategoriích:
  • orientace v oboru (písemný test z všeobecného přehledu);
  • motivace a předpoklady ke studiu (ústní pohovor na základě uchazečem doneseného portfolia jeho volnočasových aktivit a činností).

Přijímací zkouška je založena na ústním pohovoru nad odborným portfoliem (motivační esej, životopis, potvrzená praxe a zájmová činnost v oboru – vše musí být hodnověrně doloženo, praxe potvrzena zaměstnavatelem). Uchazeči přinesou portfolio k pohovoru (bude vráceno). Při pohovoru se vedle středoškolského prospěchu hodnotí motivace a předpoklady ke studiu včetně komunikačních dovedností. U uchazečů kombinované formy studia bude dosavadní praxe na základní škole zohledněna. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí v přijímacím řízení. 

Navazující studijní program na FP

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická nabízí kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Absolventi studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol mají možnost další profilace v rámci studijních programů Oddělení dalšího vzdělávání při FP TUL, zejména ve studijních programech:

 • Rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 • Rozšiřující studium výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ 
 • Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci