Učitelství pro 2. stupeň základních škol

 • Kód studijního programu:
  N0114A300076
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Urbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Cíl studia

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí.

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Obsahové zaměření

Uplatnění absolventa

Možné pracovní pozice

Vypsané specializace pro akademický rok 2020/2021

Prezenční forma studia
  
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk matematika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk občanská výchova
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk tělesná výchova
anglický jazyk zeměpis
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura občanská výchova
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura tělesná výchova
dějepis matematika
dějepis německý jazyk
dějepis občanská výchova
dějepis zeměpis
fyzika matematika
fyzika chemie
fyzika přírodopis
chemie informatika
chemie matematika
chemie přírodopis
informatika matematika
informatika tělesná výchova
matematika přírodopis
matematika tělesná výchova
matematika zeměpis
občanská výchova německý jazyk
občanská výchova španělský jazyk
občanská výchova zeměpis
přírodopis zeměpis
přírodopis tělesná výchova
španělský jazyk zeměpis
tělesná výchova zeměpis

 

Kombinovaná forma studia
  
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk matematika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk občanská výchova
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk tělesná výchova
anglický jazyk zeměpis
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura občanská výchova
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura tělesná výchova
dějepis informatika
dějepis občanská výchova
dějepis tělesná výchova
fyzika informatika
fyzika matematika
fyzika chemie
fyzika přírodopis
chemie informatika
chemie matematika
chemie přírodopis
informatika matematika
informatika tělesná výchova
matematika přírodopis
matematika tělesná výchova
matematika zeměpis
občanská výchova španělský jazyk
občanská výchova zeměpis
přírodopis zeměpis
přírodopis tělesná výchova
španělský jazyk zeměpis
tělesná výchova zeměpis

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci