Skip to main content

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Žák druhého stupně, tedy potažmo i komplex učitelství 2. stupně ZŠ jsou velmi zajímavé oblasti ve výzkumu i v praktické výuce. Ve studiu oceníte důkladný vhled do náročné problematiky, osloví vás model praktické přípravy i teoretické disciplíny pedagogiky, psychologie a aprobačních oborových předmětů.   

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.

Cíl studia

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí.

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek  :  30. 4. 2024

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemné testy v obou oborech zvolené specializace v rozsahu odpovídajícím profilu absolventa příslušných bakalářských oborů na FP TUL.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti; pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Uchazeči kombinované formy studia zašlou elektronicky čestné prohlášení, že berou na vědomí povinnost absolvovat pedagogické praxe ve stejném rozsahu jako studenti prezenčního studia.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: uchazeči, kteří v akademickém roce 2022/2023 absolvovali nebo v akademickém roce 2023/2024 budou absolvovat sdružené studium příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělávání odpovídající zvolené kombinaci oborů, případně bakalářská studia ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajících zvolené kombinaci.

Ostatní: Kombinovaná forma studia je vhodná pro uchazeče, kteří učí na základní škole nebo na střední škole. Součástí studia jsou vícedenní praxe ve školách, které je nutné absolvovat.

Výuka v kombinované formě studia probíhá v pátek celý den a v sobotu celý den

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané specializace pro akademický rok 2024/2025

Prezenční forma studia
   
anglický jazyk zeměpis 
anglický jazyk chemie
český jazyk a literatura chemie
dějepis zeměpis
fyzika matematika
fyzika přírodopis
chemie matematika
chemie informatika
informatika fyzika
matematika přírodopis
matematika zeměpis
občanská výchova zeměpis
přírodopis chemie
přírodopis tělesná výchova 
přírodopis zeměpis
tělesná výchova zeměpis
Kombinovaná forma studia
   
anglický jazyk zeměpis
anglický jazyk chemie
český jazy a literatura chemie
dějepis zeměpis
fyzika matematika
fyzika přírodopis
chemie matematika
chemie informatika
informatika fyzika
infromatika přírodopis
matematika přírodopis
matematika zeměpis
občanská výchova zeměpis
přírodopis chemie
přírodopis tělesná výchova
přírodopis zeměpis
tělesná výchova zeměpis