Učitelství pro 2. stupeň základních škol

 • Kód studijního programu:
  N0114A300076
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Limit kreditů:
  120

Žák druhého stupně, tedy potažmo i komplex učitelství 2. stupně ZŠ jsou velmi zajímavé oblasti ve výzkumu i v praktické výuce. Ve studiu oceníte důkladný vhled do náročné problematiky, osloví vás model praktické přípravy i teoretické disciplíny pedagogiky, psychologie a aprobačních oborových předmětů.   

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.

Cíl studia

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí.

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Obsahové zaměření

Uplatnění absolventa

Možné pracovní pozice

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z obou oborů zvolené specializace a pedagogiky a psychologie 

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo v letošním akademickém roce absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti; pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané specializace pro akademický rok 2021/2022

Prezenční forma studia
   
anglický jazyk matematika *
anglický jazyk tělesná výchova *
anglický jazyk zeměpis 
český jazyk a literatura tělesná výchova *
dějepis zeměpis
fyzika matematika
chemie fyzika
chemie informatika
chemie matematika
chemie přírodopis
informatika matematika *
informatika tělesná výchova * 
matematika tělesná výchova *
přírodopis tělesná výchova 
přírodopis zeměpis
občanská výchova zeměpis
tělesná výchova zeměpis

 

Kombinovaná forma studia
   
anglický jazyk matematika *
anglický jazyk tělesná výchova  *
anglický jazyk zeměpis
český jazyk a literatura tělesná výchova *
dějepis tělesná výchova 
dějepis zeměpis
fyzika matematika
chemie fyzika
chemie informatika
chemie matematika
chemie přírodopis
informatika matematika *
informatika tělesná výchova *
matematika tělesná výchova  *
přírodopis tělesná výchova 
přírodopis zeměpis
občanská výchova zeměpis
tělesná výchova zeměpis

 

* V případě získání akreditace oborů matematika a tělesná výchova  v rámci programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol budou automaticky studenti označených specializací převedeni do tohoto programu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci