Skip to main content

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

 • Kód studijního programu:
  N0114A300076
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Limit kreditů:
  120

Žák druhého stupně, tedy potažmo i komplex učitelství 2. stupně ZŠ jsou velmi zajímavé oblasti ve výzkumu i v praktické výuce. Ve studiu oceníte důkladný vhled do náročné problematiky, osloví vás model praktické přípravy i teoretické disciplíny pedagogiky, psychologie a aprobačních oborových předmětů.   

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.

Cíl studia

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí.

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek - 2.kolo :  15. 8. 2023

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemné testy v obou oborech zvolené specializace v rozsahu odpovídajícím profilu absolventa příslušných bakalářských oborů na FP TUL.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti; pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: uchazeči, kteří v akademickém roce 2021/2022 absolvovali nebo v akademickém roce 2022/2023 budou absolvovat sdružené studium příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělávání odpovídající zvolené kombinaci oborů, případně bakalářská studia ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajících zvolené kombinaci.

Ostatní: Kombinovaná forma studia je vhodná pro uchazeče, kteří učí na základní škole nebo na střední škole. Součástí studia jsou vícedenní praxe ve školách, které je nutné absolvovat.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané specializace pro akademický rok 2023/2024 - 2.kolo

Prezenční forma studia - 2. kolo (zvýrazněno modře)
   
anglický jazyk zeměpis 
dějepis zeměpis
fyzika matematika
fyzika přírodopis
chemie matematika
informatika fyzika
matematika přírodopis
matematika zeměpis
občanská výchova zeměpis
přírodopis chemie
přírodopis tělesná výchova 
přírodopis zeměpis
tělesná výchova zeměpis
Kombinovaná forma studia - pro 2. kolo NENÍ VYPISOVÁNA !
   
anglický jazyk zeměpis
dějepis zeměpis
fyzika matematika
fyzika přírodopis
chemie matematika
informatika fyzika
matematika přírodopis
matematika zeměpis
občanská výchova zeměpis
přírodopis chemie
přírodopis tělesná výchova
přírodopis zeměpis
tělesná výchova zeměpis