Učitelství pro mateřské školy

 • Kód studijního programu:
  B0112A300007
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem studijního programu je, aby student dokázal s ohledem na specifika dítěte:

 • aplikovat získané osobní i pedagogické znalosti, vědomosti, a dovednosti ve své budoucí pedagogické praxi;
 • nahlížet a analyzovat pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech;
 • připravit, vést a hodnotit vzdělávací programy tříd mateřské školy;
 • aplikovat vzdělávací a výchovné činnosti směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu (v oblasti jazykové, literární, dramatické, hudební, výtvarné, tělesné výchovy a matematicko-přírodovědných představ);
 • aplikovat praktické a tvůrčí dovednosti zejména v oblasti estetických výchov, čtenářské pregramotnosti, matematických představ, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání;
 • aplikovat vzdělávací a výchovné metody při práci s intaktní populací dětí i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně tvorby, realizace a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů.

S ohledem na naplnění uvedených cílů klade studijní program značný důraz na gradaci praktických pedagogických dovedností studenta v rámci ucelené koncepce reflektovaných praxí, které na sebe navazují od letního semestru prvního ročníku až do posledního semestru studia.

Profil absolventa

a) Absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy:

 • rokazuje v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
 • znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, vzdělávání a výchovy;
 • znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin;
 • znalosti a dovednosti v oblasti jazykové, estetických výchov, čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání;
 • dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky jednotlivců a skupin;
 • teoretické znalosti i dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, práce s hrami, tvorby a úpravy her, zásady sestavování programů a herních aktivit;
 • základní znalosti a dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování;
 • základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího procesu a vyhodnocení jeho účinnosti;
 • základní orientaci v právním rámci organizace předškolního a školního vzdělávání;
 • základní orientaci v oblasti pedagogického výzkumu;
 • základní orientaci ve filosofických a kulturních východiscích a problémech života moderní společnosti;
 • základní znalosti a dovednosti v oblasti samostatného plánování, organizování a následného vyhodnocování vlastní práce v kontextu s RVP PV.

b) Absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy umí v odpovídající šíři a podrobnosti:

 • plánovat, realizovat, monitorovat a vyhodnotit vzdělávací a výchovný proces v MŠ s ohledem na individualitu dětí a na sociální kontext,
 • zvolit vhodné metody procesu vzdělávání a výchovy v MŠ a jeho výsledků, včetně sebehodnocení,
 • vytvářet příznivé psychosociální prostředí v MŠ,
 • vhodným způsobem komunikovat se zákonnými zástupci žáka.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy se uplatní jako učitel v mateřské škole.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška: ano

Podmínky pro přijímací řízení:

 1. Student doloží k přihlášce doklad o odborném foniatrickém či logopedickém vyšetření, kde bude potvrzeno, že je schopen vykonávat povolání učitele MŠ a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na FP TUL se zaměřením na učitelství pro mateřské školy, což znamená, že nemá žádná omezení, která by mu bránila účastnit se tělovýchovných, výtvarných a jiných aktivit.
 2. V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni (bodováni) v následujících kategoriích:
  • orientace v oboru (písemný test z obecného přehledu);
  • motivace a předpoklady ke studiu (ústní pohovor na základě uchazečem doneseného portfolia jeho volnočasových aktivit a činností, komunikační schopnosti, prospěch na střední škole).

Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška je založena na ústním pohovoru nad odborným portfoliem, které obsahuje motivační esej, životopis, potvrzené zájmové činnosti v oboru, popřípadě i pedagogické praxe potvrzené od zaměstnavatele. Uchazeči přinesou portfolio k pohovoru, po kterém jim bude vráceno. Při pohovoru se vedle středoškolského prospěchu hodnotí motivace a předpoklady ke studiu včetně komunikačních dovedností.

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Na studijní program Učitelství pro mateřské školy navazuje zejména navazující magisterský studijní program Vychovatelství, který vede studenty k chápání a řešení pedagogických situací a problémů s ohledem na širší a mezioborové souvislosti pedagogiky.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci