Vychovatelství

 • Kód studijního programu:
  N0922A190002
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Média

Studium je založené na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu i na řízené pedagogické praxi (plánování, reflexe a evaluace). Absolvent se uplatní jako vychovatel ve volnočasových i školských zařízeních, příp. jako pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost.

Cíl studia

Navazující studijní program Vychovatelství připravuje studenty na práci vychovatele, pedagogického pracovníka v rámci neformálního vzdělávání, pedagoga volného času.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Vychovatelství rozvíjí u studentů odborné pedagogické kompetence, vede k hlubšímu studiu základních a hraničních pedagogických disciplín. Studium připravuje studenty v oblasti pedagogicko-psychologické, v oblasti sociální a inkluzivní pedagogiky, v oblasti výchov. V rámci studia je kladen značný důraz na pedagogicko-praktickou část (reflektované pedagogické praxe). Současně je věnován prostor i další profilaci studenta v oblasti výchov - tělesná, hudební výtvarná, dramatická, environmentální.

Obsahové zaměření

Navazující magisterský program Vychovatelství je založen 1) na gradaci základních pedagogických disciplín, 2) na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu a interpretace výzkumných výsledků, a to jak v oblasti pedagogické teorie, tak i ve vztahu k pedagogické praxi, 3) na rozvoji studenta v oblasti výchov - výtvarná, hudební, dramatická, tělesná, environmentální 4) na řízené pedagogické praxi, plánování činnosti praxe, její reflexe a evaluace 5) na vědecké a pedagogické spolupráci se zahraničními univerzitami v oblasti věd o výchově.

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v pedagogické, sociálně pedagogické oblasti, v oblasti neformálního vzdělávání či v oblasti koordinace a řízení školství, vzdělávání a výchovné činnosti.

Možné pracovní pozice

vychovatel, pedagogický pracovník v oblasti neformálního vzdělávání, pedagog volného času

Přijímací řízení

1. kolo - test z pedagogiky a psychologie
Test ověřuje vědomosti z bakalářského stupně studia pedagogicky zaměřených oborů. Do druhého kola postupují úspěšní uchazeči z prvního kola (předpokládaný počet postupujících je max. 45 uchazečů).

2. kolo - ústní pohovor
K ústnímu pohovoru uchazeč přinese portfolio, vlastní projekt / pedagogické téma, seznam prostudované odborné literatury:

 • portfolio pedagogických aktivit a činností (doložená a potvrzená praxe v pedagogické oblasti či dobrovolné činnosti v pedagogické oblasti, případně vlastní pedagogické přípravy, projekty, analýzy pedagogických témat) - rozprava nad dosavadní činností studenta v oblasti práce s lidmi,
 • zamýšlené téma či projekt diplomové práce nebo stěžejní pedagogické téma, kterému se chce uchazeč ve studiu hlouběji věnovat - rozprava nad tématem, kterému se chce student v rámci studia věnovat,
 • seznam prostudované odborné literatury - rozprava nad prostudovanou odbornou literaturou.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci