Vychovatelství

  Kód studijního programu:
  N7505
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2016
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Média

Studium je založené na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu i na řízené pedagogické praxi (plánování, reflexe a evaluace). Absolvent se uplatní jako vychovatel ve volnočasových i školských zařízeních, příp. jako pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost.

Cíl studia

Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické a metodické k navrhování, realizování, vyhodnocování a řízení činností při práci s dětmi a mládeží v rámci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a širokém spektru neziskových organizací.

Profil absolventa

Absolvent magisterského navazujícího studia Vychovatelství je na rozdíl od absolventa bakalárského stupne Vychovatelství pripraven nejen na prímou pedagogickou cinnost a na vlastní pedagogické aktivity, ale zejména je schopen pedagogická témata analyzovat, vyhodnocovat a díky odbornému zázemí magisterského studia na ne kvalifikovane a zodpovedne reagovat. Dále je pripraven navrhovat, realizovat a koncepcne pripravovat vzdelávací a výchovné programy, je schopen vést a rídit skupinu spolupracovníku a zaujímat v šíri pedagogických a neziskových organizací vedoucí místa.

Obsahové zaměření

Studijní program rozvíjí znalosti a schopnosti v celé šíři studovaného oboru.

Možné pracovní pozice

Po ukoncení studia bude absolvent pripraven vykonávat následující pracovní pozice: ? vychovatel ve volnocasových zarízeních (dum detí a mládeže, stredisko volného casu, volnocasová strediska neziskových organizací), ? vychovatel ve školských zarízeních (školní družina, školní klub, internát, domov mládeže, stredisko výchovné péce), ? vychovatel v detských domovech, ? pedagog volného casu, pedagog v neziskových organizacích zamerených na výchovnou, sociálne pedagogickou a vzdelávací cinnost.

Vychovatelství je navazující magisterský studijní obor založený na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu a interpretace výzkumných výsledků (jak v oblasti pedagogické teorie, tak i ve vztahu k pedagogické praxi), na řízené pedagogické praxi (plánování činnosti praxe, její reflexe a evaluace) a na intenzivní vědecké a pedagogické spolupráci s předními evropskými univerzitami v oblasti věd o výchově.

Po ukončení studia bude absolvent připraven vykonávat následující pracovní pozice:

 • vychovatel ve volnočasových zařízeních (dům dětí a mládeže, středisko volného času, volnočasová střediska neziskových organizací),
 • vychovatel ve školských zařízeních (školní družina, školní klub, internát, domov mládeže, středisko výchovné péče),
 • vychovatel v dětských domovech,
 • pedagog volného času, pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost.

Přijímací řízení

1. kolo - test z pedagogiky a psychologie
Test ověřuje vědomosti z bakalářského stupně studia pedagogicky zaměřených oborů. Do druhého kola postupují úspěšní uchazeči z prvního kola (předpokládaný počet postupujících je max. 45 uchazečů).

2. kolo - ústní pohovor
K ústnímu pohovoru uchazeč přinese portfolio, vlastní projekt / pedagogické téma, seznam prostudované odborné literatury:

 • portfolio pedagogických aktivit a činností (doložená a potvrzená praxe v pedagogické oblasti či dobrovolné činnosti v pedagogické oblasti, případně vlastní pedagogické přípravy, projekty, analýzy pedagogických témat) - rozprava nad dosavadní činností studenta v oblasti práce s lidmi,
 • zamýšlené téma či projekt diplomové práce nebo stěžejní pedagogické téma, kterému se chce uchazeč ve studiu hlouběji věnovat - rozprava nad tématem, kterému se chce student v rámci studia věnovat,
 • seznam prostudované odborné literatury - rozprava nad prostudovanou odbornou literaturou.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci