Skip to main content

Vznik katedry matematiky

Katedra matematiky byla založena v roce 1953 současně s Vysokou školou strojní v Liberci (od roku 1960 Vysoká škola strojní a textilní). Prvním vedoucím vzniklé katedry se stal K. Havlíček z UK v Praze. Současně přišel na katedru i F. Nožička, první přednášející matematiky na VŠ v Liberci. V počátečních letech existence katedry zde působila řada významných matematiků, např. V. Alda, J. Bečvář, A. Švec.

Katedra byla nejdříve organizačně začleněna k Fakultě strojní, v roce 1991 byla převedena pod nově vzniklou Fakultu pedagogickou. V roce 1994 byla Katedra matematiky rozdělena do tří menších kateder: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (KMD), Katedra numerické a aplikované matematiky (KNA) a Katedra diskrétní matematiky a statistiky (KMS). V roce 1998 byly KNA a KMS spojeny a vznikla současná Katedry aplikované matematiky (KAP).

Členové matematických kateder se od roku 1990 významně podílí na životě akademické obce, mají pravidelně své zástupce v senátu univerzity (M. Koucký, M. Šimůnková) a v senátu fakulty (A. Kopáčková, M. Koucký, J. Berki, J. Přívratská, M. Šimůnková). Současný rektor univerzity M. Brzezina je členem KAP, dříve zastával dvě období funkci děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (dříve Fakulta pedagogická, FP). Současný děkanem FP je J. Picek, který působí ve své funkci již druhé volené období a je členem KAP. Členové matematických kateder také zastávají funkce proděkanů (M. Plešinger, A. Kopáčková, J. Šmída). Prvním děkanem FP byl V. Pecina, druhým pak J. Vild  (oba KMD) a jako prorektoři působili P. Golka (KMD), J. Vild.

Katedra matematiky a didaktiky matematiky (KMD)

Pedagogická činnost katedry je zaměřena především na výuku matematiky a geometrie pro studenty učitelství matematiky pro 2. a 3. stupeň a výuku matematických disciplín v bakalářském a magisterském studiu odborné matematiky na FP. Katedra garantuje výuku učitelských oborů (včetně distančního vzdělávání), výuku odborné matematiky včetně doktorského studia garantuje KAP. Členové KMD působí i jako školitelé doktorandů odborného studia (J. Mlýnek, M. Plešinger). Současně katedra zajišťuje i výuku didaktiky matematiky (učitelství 2. a 3. stupeň, didaktika matematiky pro budoucí učitele na národní škole). Výuka didaktiky matematiky je úzce provázána s praktickou přípravou přímo ve školách, ve spolupráci se zkušenými učiteli. Studenti se účastní výuky nad rámec jejich průběžné či souvislé praxe a následně jsou v rámci oborových didaktik realizovány rozbory hodin přímo s učiteli. Někteří studenti jsou již sami zapojení do výuky na školách a své zkušenosti předávají v rámci seminářů ostatním posluchačům.

Pedagogové katedry zajišťují pro studenty odborné vedení jejich bakalářských a diplomových prací. Studenti jsou zapojováni i do výzkumné oblasti zejména v rámci řešení grantů SGS. Spolupracují v rámci výzkumných šetření a zpracování a vyhodnocování získaných výsledků. Výstupem bývají publikace a články, u nichž jsou studenti často spoluautory. V nemalé míře se podílejí na návrhu a zpracování nových didaktických pomůcek. Pro budoucí učitele matematiky je organizována praxe na základních a středních školách.

Současně katedra zajišťuje i servisní výuku základních kurzů VŠ matematiky a některých odborných matematických disciplín na ostatních fakultách univerzity (Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, Ekonomická fakulta, Fakulta zdravotních studií, Fakulta umění a architektury). Výuka jednotlivých matematických předmětů na FP a na ostatních fakultách je zajišťována společně s KAP.

Odborná činnost členů katedry je zaměřena především na numerickou matematiku a na didaktiku matematiky. Významnou oblastí výzkumu řešeného na katedře jsou konstrukce waveletových bází a vybrané aplikace waveletů. Konstruované wavelety jsou založeny na B-splinech nebo na kubických hermitovských splinech. Akademičtí pracovníci katedry (V. Finěk a D. Černá) se specializují se na wavelety s krátkým nosičem, které jsou dobře podmíněné a/nebo mají nějaké speciální vlastnosti využitelné k efektivnímu numerickému řešení diferenciálních, integrálních a integro-diferenciálních rovnic. V posledních letech se věnují zejména řešení rovnic modelujících cenu opcí nebo konstrukcím waveletových slovníků s aplikacemi při zpracování ECG signálů.

Další významnou oblastí vědecké činnosti katedry je analýza a aplikace nespojité Galerkinovy metody (J. Hozman), resp. vývoj a implementace numerických schémat založených na této metodě pro řadu problémů z různých oblastí. Schémata jsou popsána pomocí nestacionárních lineárních i nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, jmenovitě skalárními konvektivně-difuzními problémy, modelováním šíření vlnění v heterogenním prostředí a laserovým svářením a v neposlední řade také oceňováním opcí. V této oblasti se úspěšně rozvíjí dlouhodobá spolupráce s prof. Tichým (VŠB-TUO).

V oblasti numerické a aplikované lineární algebry se zabývá M. Plešinger společně s J. Žákovou analýzou stability numerických algoritmů, šíření zaokrouhlovacích chyb, ale také hledáním odpovědí na základní teoretické otázky. Sem patří například studium existence a jednoznačnosti řešení úlohy tzv. úplných nejmenších čtverců, nebo analýza tzv. core-problémů.

 Dlouhodobou spolupráci s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) a s Fakultou mechatroniky naší univerzity rozvíjí členové katedry J. Mlýnek a R. Knobloch. Především se jedná o aplikaci optimalizačních metod pro ohřevy kovových forem při výrobě plastových komponent pro potřeby automobilového průmyslu (technologie Slush moulding). Dále se uvedení pracovníci podílí na vývoji technologie výroby polymerních kompozitních rámů při využití navíjecí hlavy vláken a průmyslového robota. Zejména se zaměřují na optimalizaci výpočtu trajektorie průmyslového robota při procesu navíjení vláken na rám za účelem dodržení požadovaných úhlů navíjení vláken a zajištění homogenity navíjených vláken. Jejich aktivita je zaměřena také na výpočetní postupy umožňující optimalizaci kalibrace průmyslového robota. S Fakultou strojní na řešení technických problémů dlouhodobě spolupracuje P. Salač.

Další významnou oblastí odborných aktivit katedry (D. Bímová, P. Pirklová) je vývoj a využití stávajících geometrických softwarových nástrojů (např. grafický nástroj GeoGebra). Uvedené nástroje umožňují zpracovávat hodnotné elektronické i tištěné materiály pro posluchače ke studiu geometricky zaměřených předmětů.

V neposlední řadě zaujímá významné místo v odborných aktivitách členů katedry i didaktika matematiky. Na možnosti využití informačních technologií v didaktice matematiky se ve své odborné činnosti zaměřují J. Příhonská a J. Břehovský, na geometrickou představivost dětí se orientuje J. Perný. Současně je J. Příhonská šéfredaktorkou celostátně vydávaného časopisu Učitel matematiky.

Katedra organizuje dlouhodobě a pravidelně v období výuky odborné a didaktické semináře pro členy katedry, akademické pracovníky univerzity a pro odbornou veřejnost. Na seminářích vystupují zahraniční a tuzemští zvaní hosté, členové KMD, akademičtí pracovníci a studenti univerzity. 

Ve funkci vedoucího KMD postupně působili M. Nekvinda (-1993), J. Vild (1994-2003), J. Přívratská (2003-2004), J.  Perný (2004) a K. Segeth (2004-2009). Od roku 2009 do současnosti je vedoucím katedry J. Mlýnek.