Skip to main content

Vznik katedry tělesné výchovy a sportu

V Liberci byla katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) ustanovena jako samostatné pracoviště v roce 1953, současně se založením Vysoké školy strojní. Až do roku 1990 zajišťovala výuku všeobecně zaměřené tělesné výchovy a sportu na fakultách strojní a textilní. Se vznikem Fakulty pedagogické VŠST v roce 1990 se transformovala na katedru oborovou. Počet jejích pracovníků se postupně zvyšoval. V současné době má katedra čtrnáct pedagogů na plný nebo částečný úvazek, z toho jednoho docenta a devět odborných asistentů s vědeckou hodností.

V současné době KTV zajišťuje odbornou praktickou i teoretickou přípravu posluchačů v těchto akreditovaných studijních programech: Bc. Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Bc. Tělesná výchova a sport, Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obor tělesná výchova. Aktuálně je v akreditačním řízení nový Bc. studijní program Sport se zaměřením na zdravý životní styl. KTV dále zajišťuje výuku pro další studijní programy/obory na FP TUL, např. Mgr. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Bc. Pedagogika volného času, NMgr. Vychovatelství. Dále KTV zajišťuje povinnou a povinně-volitelnou výuku tělesné výchovy a sportu pro posluchače studující na dalších šesti fakultách TUL.

Katedra je členem Mezinárodní rady pro sportovní vědu a tělesnou výchovu (ICSSPE), která sdružuje odborná pracoviště zabývající se vědou a výzkumem v oblasti tělesné výchovy a sportu. Aktivně je KTV zapojena v projektu MŠMT ČR s názvem UNIS, který podporuje studenty-sportovce na českých VŠ. TUL nabízí následující příležitosti pro studenty-sportovce: náhradní plnění studijních povinností („individuál“), pravidelná a mimořádná sportovní stipendia, reprezentace na akademických soutěžích všech úrovní a využití dobře vybavených univerzitních sportovišť.

V poslední době vydali pedagogové KTV několik monografií z antropomotoriky, základů kinantropologie, atletiky, lyžování, sportovních her, fyziologie tělesných cvičení a publikovali řadu odborných příspěvků v českých i v zahraničních kinantropologických, antropologických a medicínských časopisech. Členové KTV se pravidelně účastní řady mezinárodních kongresů a konferencí.

Podmínky pro provozování tělesné výchovy a sportu na vysoké škole v Liberci byly až do poloviny 80. let poměrně omezené. Škola vlastnila pouze dvě malé tělocvičny, dvě hřiště na volejbal a jednu malou posilovnu. Změnu v tomto směru přinesla rozsáhlá výstavba započatá v 2. polovině 70. let. Ta umožnila postupně otevřít v 1. polovině 80. let celý sportovní areál v Liberci-Harcově. V současné době probíhají všechny formy tělesné výchovy a sportu (s výjimkou atletiky, plavání a kurzů) v prostorách sportovního areálu TUL, který zahrnuje komplex tělocvičen, stadion s fotbalovým hřištěm, horolezeckou stěnou, posilovnu, hernu stolního tenisu a další specializované tělocvičny. V následujícím období je naplánována postupná rozsáhlá rekonstrukce všech sportovišť TUL.

Na výuku tělesné výchovy a sportu navazovala na vysoké škole v Liberci vždy volnočasová sportovní činnost studentů. Původně byla zajišťována především tělovýchovnou jednotou Slavia Vysoká škola Liberec (vznikla současně s katedrou již v roce 1953). V současné době nabízí sportovní vyžití pro studenty TUL nad rámec výuky zejména Akademické sportovní centrum KTV FP TUL, které zahájilo svou činnost v zimním semestru akademického roku 2006/2007.