Skip to main content

Představení kandidátů do AS TUL za okrsek FP

| Aktuality AS

Někteří kandidáti do komory akademických pracovníků a do komory studentů AS TUL se Vám představují...

Jan Berki

katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky
kandidát do komory akademických pracovníků

Působím 10 let ve fakultním a 3 roky v univerzitním senátu. Umožňuje mi to přenášet podněty z fakulty na univerzitní úroveň a opačně. V obou senátech (a nejen v nich) jsem získal dobrý vhled do potřeb fakulty i univerzity a také přispěl k pracovní atmosféře.

Velkou výzvu vidím v každoročních krocích k naplňování cílů strategie. Čeká nás diskuse o rozpočtových principech a přístupu k hodnocení kvality výuky. Chystají se malá i velká novela vysokoškolského zákona. Ve všech zmíněných tématech chci přinášet specifický vhled optikou naší unikátní fakulty.

Neslibuji vzdušné zámky. Vím, do jakého orgánu kandiduji. Nabízím své zkušenosti a konstruktivní přístup. Předem děkuji za projevenou důvěru.

Jako dlouholetý člen AS TUL jsem navrhl pro další období práce AS TUL za Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou Mgr. Jana Berkiho, Ph.D. Kolega Berki byl v minulém období činnosti univerzitního senátu velmi užitečný, a to ve funkcích předsedy a následně místopředsedy. Byl pracovitý, vždy dobře připraven na jednání. Velmi dobře se orientuje v řešených tématech a ve vysokoškolské „legislativě“. Vysoce hodnotím jeho morální profil, umění jednat s lidmi, snahu hájit zájmy fakulty a současně stmelovat senát jako celek. Jako zástupce FP jej považuji za velmi vhodného kandidáta a cenného reprezentanta naší fakulty.
Petr Urbánek, KPP (jeden z navrhovatelů)

Jana Příhonská

katedra matematiky
kandidát do komory akademických pracovníků

Doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D. vystudovala MFF UK v Praze, učitelství matematika a fyzika pro základní a střední školu. Působila jako učitelka matematiky a fyziky na základní škole a víceletém gymnáziu. Na FP TUL působí od roku 1997. V roce 2004 získala Ph.D. z Didaktiky matematiky na PedF UK Praha, 2009 se habilitovala na Prešovské univerzitě v Prešově v oboru Predškolská a elementárna pedagogika. Od počátku svého působení na univerzitě se věnuje přípravě studentů primárního vzdělávání, působí jako oborový didaktik a jako metodik pedagogické praxe, v současné době je vedoucí Katedry matematiky. V období 1997-1998 byla členkou řešitelského týmu se zaměřením na zkoumání ve školské matematice ve spolupráci s Univerzitou v Oslo, zahraniční spolupráci rozvíjela v letech 2010-2017 s Instytutem Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie a Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd. V roce 1999 absolvovala kurz pod záštitou Heriot-Watt University ve Skotsku v rámci programu PHARE a je tutorem distančního vzdělávání. Je vedoucí redaktorkou časopisu Učitel matematiky. Spolupracovala s nakladatelstvím DIDAKTIS při přípravě nové řady učebnic z matematiky pro 3., 4. a 5. ročník základní školy a s nakladatelstvím TAKTIK jako odborný poradce. Působí jako lektorka pro vzdělávací agenturu DESCARTES a vzdělávací centrum v Hradci Králové. Garantuje SP Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Je hodnotitelkou několika projektů VEGA pro Vědeckou grantovou agenturu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied, recenzentkou odborně didaktických publikací pro UK Praha a oponentkou habilitačních prací pro MFF UK a UKF v Nitre v oblasti didaktiky matematiky.

Martin Slavík

katedra chemie
kandidát do komory akademických pracovníků

Od roku 2001 přispívám k dobrému jménu TUL a snažím se, pomocí moderní didaktiky, ICT a soft-skills, připravit studenty na řešení problémů skutečného světa. V senátu bych se chtěl věnovat oblastem s potenciálem pro rozvoj TUL, kterými jsou mj.: optimalizace stavby/modernizace budov, mezifakultní spolupráce, koordinace nákupu přístrojového vybavení, reálná podpora kvalitní výuky a racionální tvorba studijních programů.

Více informací najdete na: https://www.linkedin.com/in/martindslavik/

David Zlesák

kandidát do komory studentů

Jako student, který prošel mnoha studovanými obory, jsem za bez mála 6 let načerpal dostatek zkušeností pro řešení studijních i osobních problémů studentů. Mojí motivací pro kandidaturu do univerzitního senátu TUL je získání dalších zkušeností a možnost podílet se na řešení celouniverzitních záležitostí jak ve prospěch Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a jejích studentů, tak i všech studentů TUL. V minulosti jsem řešil například problém včasného objednávání ISIC přelepek a v současnosti se spolupodílím na tvorbě nového studentského hodnocení kvality výuky. Výsledky tohoto hodnocení, jakož i zkušenosti, které v průběhu procesu tvorby tohoto systému čerpám, bych poté rád využil k další práci právě v univerzitním senátu TUL. Mnou řešenými tématy by pak byla hlavně celková kvalita studia a života studentů, zlepšení komunikace v rámci TUL a zapojení studentů do běžného života TUL.