Skip to main content

Představujeme katedru biologie

| Co se děje na fakultě

V lednu letošního roku vznikly na naší fakultě dvě nové katedry, a to katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky (KGD) a katedra biologie (KBE). O katedře biologie jsme si povídali s její zakládající členkou, docentkou Irenou Šlamborovou.

Jak byste charakterizovala váš katedrový tým?
Náš katedrový tým se formoval během posledních několika let a v současné době je již téměř stabilizovaný. Tvoří ho lidé, kteří svým odborným zaměřením a znalostmi mohou plně zajistit výuku předmětů našeho bakalářského studia, tak i předmětů směřujících k učitelství přírodopisu a biologie. V neposlední řadě se podílíme na výuce vybraných předmětů pro katedry tělesné výchovy a chemie. V rámci zpestření výuky a propojení výuky s praxí, rovněž spolupracujeme s řadou externistů, kterými jsou např. odborníci ze Zoologické zahrady a z Krajské nemocnice v Liberci.

Jakým tématům se budete na katedře v nejbližší době věnovat v oblasti výzkumu?
Směrů, kterým se věnujeme a budeme v nejbližších letech i nadále věnovat, je hned několik. I když máme zatím pouze studentky a studenty učitelských oborů, je naše bakalářské studium orientované hodně prakticky a studující jsou v rámci svých bakalářských prací téměř vždy vedení k vědeckému výzkumu, který koresponduje s odborným zaměřením jejich školitelů. V našem případě se nyní nejvíce jedná o výzkum v oblasti hydrobiologie, mikrobiologie a zoologie. Témata se rovněž snažíme propojovat mezi sebou a dojít tak k novému poznání v těchto oblastech. Do výzkumných oblastí zapojujeme rovněž studentky a studenty zkoumající přírodovědná témata v rámci SVUČ.
   Co se týče našich starších studujících, snažíme se je orientovat na výzkum trendů v didaktice přírodopisu a biologie. Jako hlavní trend jsme si v současnosti vybrali mezipředmětové vztahy v přírodních vědách a tomuto přizpůsobujeme i naši vlastní publikační činnost. Tyto studentky a studenty však také podporujeme i v jejich vlastních odborných projektech a zajišťujeme jim vedení a pomoc v rámci SGS grantů.
   Aktuálně nejnovější směr, kterému se někteří členové týmu katedry biologie věnují, je řešení projektu TAČR, kde je velkou měrou zastoupeno mikrobiologické hodnocení vytvořených materiálů.

Na co se těšíte v roce 2023?
V tomto roce se těšíme na dlouho očekávanou spolupráci s Botanickou zahradou v Liberci, která bude konečně, díky výměně vedení, realizována. Čeká nás spolupráce při pořádání biologické olympiády a rozjíždíme projekt Biologický elixír, který navazuje na předešlé „elixíry“ zaměřené na fyziku a chemii.
   V rámci nově vzniklé katedry se rovněž chystáme navázat mezinárodní spolupráci s dalšími univerzitami, podle čehož plánujeme i následné Erasmové výjezdy. Velkým zpestřením výuky jsou pro nás každoročně pořádaná letní a podzimní terénní cvičení, kde máme se studujícími možnost se nejlépe poznat. Do budoucna bychom rádi začali vyjíždět i na zahraniční exkurze.
   V neposlední řadě chceme pokračovat v zajímavých přednáškách, které jsou určeny nejen pro studenty a zaměstnance TUL, ale také pro širší veřejnost (přednášky nám znemožnil covid a opatření s ním spojená).