Skip to main content

Zpráva o realizaci kreditové mobility Erasmus+ na FP TUL

| Aktuality

V rámci kreditové mobility Erasmus na naši fakultu přijeli v letním semestru 2024 na týdenní výukové mobility dva vzácní hosté z americké University of Maine at Augusta (UMA), se kterou TUL spolupracuje již od roku 2006 – rektorka UMA prof. Jenifer Cushman a Tim Surrette, didaktik elementární matematiky a geometrie.

Tyto dvě mobility navazují na dosavadních 7 mobilit mezi UMA a TUL, z nichž první se uskutečnila v roce 2016, kdy nás navštívila profesorka psychologie Magdalena Linhardt.

Prvním hostem byla paní rektorka UMA prof. Jenifer Cushman 

Sedmidenní mobilitu prof. Cushman v květnu 2024 organizovaly Dr. Magda Nišponská, doc. Dana Kasperová a prof. Tomáš Kasper z KPP a paní proděkanka FP TUL pro internacionalizaci doc. Eva Kuželová Košťáková. Mobilita měla dvě hlavní náplně.

Program exkurze v experimentální škole

Prof. Jenifer Cushman se zúčastnila tandemové výuky v rámci předmětu Zahraniční pedagogická exkurze. Studenti 1. ročníku oboru Pedagogická studia společně s prof. Kasperem, doc. Kasperovou a Dr. Nišponskou navštívili reformní školu v Hartavě. Celodenní exkurzí ve „SCHKOLE“ nás provázel pan učitel Kamil Prisching a ředitelka Monika Polke, absolventka TUL. Výstižný název SCHKOLA vznikl spojením slov škola a Schule, protože se zde společně vzdělávají čeští a němečtí žáci. V této škole, prodchnuté tvořivou, klidnou a laskavou atmosférou, jsme zažili:

 • Pozorování výuky v různých třídách a předmětech
 • Aktivní zapojení do inovativní aktivity v hodině hudební výchovy, kde žáci tvořili dramatické skladby inspirované příběhem o bouřce, větru a živlech.
 • Na závěr exkurze se ve školní tělocvičně konala společná reflexe výuky, kterou vedli prof. Cushman a prof. Kasper.

Program zaměřený na podporu internacionalizace a upevňování spolupráce mezi UMA a TUL

Prezentace, diskuse a setkání s akademiky:

 • Dvě prezentace o internacionalizaci vysokoškolské výuky s následnou diskusí s vyučujícími a vedením FP a EF TUL.

Exkurze na špičkových výzkumných pracovištích TUL:

 • Exkurze s paní proděkankou pro internacionalizaci FP TUL doc. Evou Kuželovou Košťákovou na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a návštěva laboratoří katedry chemie.

 • Setkání s panem prof. Davidem Lukášem a výzkumníky z Katedry chemie a povídání o výzkumném zaměření katedry chemie a multidisciplinárním studijním oboru Bioinženýrství.

Setkání s vedením TUL:

 • Setkání s vedením FP TUL – děkanem doc. Alešem Suchomelem, proděkankou pro internacionalizaci doc. Evou Kuželovou Košťákovou, proděkankou pro vnější vztahy Zuzanou Pechovou, Ph.D., a proděkanem pro rozvoj a legislativu doc. Janem Pickem.

 • Setkání s panem rektorem TUL, prof. Brzezinou.

 • Setkání s prorektorkou pro zahraniční vztahy, doc. Kateřinou Maršíkovou, a Andreiem Strukovem, vedoucím Centra pro podporu vzdělávání na UMA, který je na TUL zaměstnán v rámci projektu UčiTUL OP JAK. Diskuze o rozvíjení budoucí spolupráce na úrovni vedení obou institucí

 • Příprava bilaterální smlouvy o spolupráci v oblasti výuky, výzkumu a výměny know-how týkající se internacionalizace, instruktážního designu, propojené výuky COIL, distanční výuky a e-learningu.

Příprava na budoucí projekty:

 • Diskuse o společné přípravě žádosti o kreditovou mobilitu Erasmus+ (2-3 výukové mobility v AR2025/26). 
 • Zapojení The Pennsylvania State university do trilaterální spolupráce UMA/TUL/PSU na propojené výuce a výzkumu.
 • Plánování dalších pěti již schválených mobilit z UMA v rámci projektu "UčiTUL - OP JAK" s Dr. Nišponskou z KPP a Dr. Markovou z KAJ.

Tim Surrette – didaktik elementární matematiky a geometrie

Tim Surrette se zapojil do výuky geometrie studentů učitelství v kurzech dr. Daniely Bímové z katedry matematiky a didaktiky matematiky (KMD), se kterou navštívil i 1. stupeň ZŠ v Ostašově. Kromě výuky geometrie konzultoval výzkumné aktivity s dr. Andreou Rozkovcovou z katedry pedagogiky a psychologie (KPP).  Pro KPP a Oddělení praxe FP TUL uspořádal workshop, kde představil systém praxí studentů učitelství z UMA a sdílel jejich portfolia z praxí, což bylo velmi podnětné a zajímavé. Plánovali jsme i budoucí spolupráci na propojené výuce a výzkumu s vyučujícími na KPP a KMD.