Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru anglický jazyk.

Z hlediska oboru anglický jazyk je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v základních souvislostech anglického jazyka a britsko-americké kultury, pracovat s texty v anglickém jazyce a zároveň efektivně komunikovat ústně i písemně.

Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických:
Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:
Absolvent prokazuje osvojení teoretických základů a schopnost jejich praktické aplikace v anglickém jazyce v rovině lingvistické, literárně-kulturní a lingvodidaktické v rozsahu bakalářského studijního programu. V rovině lingvistické zná systém jazyka, ovládá lingvistickou terminologii a bezpečně rozpoznává příklady v textu demonstrující určité pravidlo v disciplínách, které jsou součástí Bc. programu (fonetika/fonologie, morfologie, syntax). V rovině literárně-kulturní je vybaven základními znalostmi historie, kultury a literatury a dokáže kriticky zhodnotit významné britské a americké historické události a jejich reflexi v umělecké tvorbě. V rovině lingvodidaktické se orientuje v základních principech výuky angličtiny jako cizího jazyka. V komunikativní kompetenci dosahuje absolvent úrovně C1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), u receptivních dovedností se zřídka se vyskytujícími problémy v porozumění, u produktivních dovedností s občasným zaváháním v přesnosti a plynulosti projevu, které však nebrání efektivní komunikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:
Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Rozsah a skladba osvojených kompetencí v anglickém jazyce zvýšená o kompetence získané v pedagogicko-psychologickém a všeobecně vzdělávacím modulu zaručuje, že absolvent ovládá anglický jazyk na velmi dobré úrovni a je schopen pružně reagovat v řadě situací spojených se stykem s lidmi, prací s mládeží nebo chodem státní či soukromé instituce. Může se tedy uplatnit v rámci středního managementu v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří doloží získání jazykového certifikátu úrovně B2, C1, C2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (získají tak maximální bodové ohodnocení testu), popř. ti, kteří mají středoškolský prospěch do 1,80 včetně.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
anglický jazyk český jazyk a literatura
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk španělský jazyk
anglický jazyk tělesná výchova
český jazyk a literatura anglický jazyk
informatika anglický jazyk
německý jazyk anglický jazyk
španělský jazyk anglický jazyk
tělesná výchova anglický jazyk

 

Kombinovaná forma studia
MAIOR MINOR
anglický jazyk dějepis
anglický jazyk informatika
anglický jazyk německý jazyk
anglický jazyk základy společenských věd
dějepis anglický jazyk
informatika anglický jazyk
německý jazyk anglický jazyk
základy společenských věd anglický jazyk

 

Navazující studijní program na FP

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci