Geografie

Studijní obor

Aplikovaná geografie 

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2007
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Hlavním cílem bakalářského studia Aplikované geografie je poskytnout ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat včetně GIS-metod kartografické prezentace dat a tím připravit absolventy pro konkrétní praktickou činnost se zaměřením na problematiku přeshraniční spolupráce v řízení krajiny a řešení jejich problémů z geografického hlediska např. hygieny, dopravy, mapování na lokální úrovni či problémů migrace.

Díky těmto teoretickým základům naučit studenty komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry jako komplexu přírodní a sociální složky a schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí.

Program je zaměřen na výuku nejmodernějších metod geografického výzkumu a geoinformačních technologií a tím naučit studenty připravovat samostatně geografická řešení každodenních problémů ve veřejné správě a samosprávě, v nevládních organizacích, ale i v soukromých firmách. Absolvent má získat komplexní geogra-fické vědomosti a zkušenosti, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdě-lávání či rekvalifikace.

V neposlední řadě je ambicí připravit studenty tohoto studijního oboru pro navazující magisterský stupeň studia geografie na různých státních, nebo soukromých univerzitách.

Profil absolventa

Absolvent má komplexní geografické vzdělání o procesech a interakcích probíhajících na Zemi a propojení přírodní a člověkem vytvořené sféry. Má praktické zkušenosti z práce s geografickými informačními systémy, s přípravou a řešením fyzickogeografických a přeshraničních projektů. Absolvent má možnost rozvíjet dvě hlavní profilace: fyzickou geografii s důrazem na biogeografii, sociální a ekonomické geografie a regionální a politická geografie s důrazem na regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci. Uvedené charakteristiky se v profilu vzájemně doplňují.

Absolventi prokazují odpovídající znalosti v oblastech historie a vlastností Země, a to zejména procesů, které v ní a v krajinné sféře probíhají, se zaměřením na porozumění úlohy studia jednotlivých složek krajinné sféry pro společnost (obec, region, svět) především na česko-německém a česko-polském příhraničí. Absolventi ovládají techniky sběru dat zahrnující metody bez použití i s použitím počítačových technologií, i nové techniky sběru geografických dat v terénu s podporou GIS, tvorby map s podporou GIS jako integrální součástí většiny řešených úkolů.

Absolventi umí na odpovídající úrovni pracovat v terénu a v laboratoři, získávat data především s akcentem na schopnost pracovat v přeshraniční oblasti (během studia budou úkoly řešeny především na území česko-německého a česko-polského příhraničí), umí popsat, dokumentovat a analyzovat získaná data statistickými a grafickými metodami s využitím geoinformačních technologií a vyhotovit kartografické vyjádření jevů a procesů zejména s akcentem na jejich uplatnění v příhraničních oblastech. Dále umí prezentovat výsledky svého vlastního výzkumu ve srozumitelné formě, hodnotit krajinné prvky a identifikovat geografický problém, komunikovat s odborníky ze sousedních států, především z Německa a Polska, v rámci řádné výuky i stáží, dokáže odborně definovat problém a zjistit stav jeho řešení v těchto státech a navrhnout řešení problémů vypracováním projektu s využitím aplikace geografických metod a informací získaných přeshraniční spoluprací.

Uplatnění absolventa

Absolvent v praxi nalezne uplatnění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem a aplikací geografických informačních systémů. Především jde o sféru státní správy a hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory), sekundární sféru (podniky, management) a sféru terciérní (služby a cestovní ruch).

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Aplikovaná geografie - akreditace se připravuje

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci