Skip to main content

Bioinženýrství

Bioinženýrství je dynamicky se rozvíjející multidisciplinární obor, který propojuje fyzikální a biologické vědy s inženýrstvím. Stejnojmenný studijní program se především zaměřuje na vývoj a testování biomateriálů využitelných v moderní medicíně zejména pro tkáňové inženýrství, systémy pro dodávání léčiv, kryty ran apod. Uplatní se zde nadšení pro přírodní vědy i zájem o řešení etických otázek a dilemat spojených s rozvojem technologií a jejich zaváděním do praxe. Nabízíme bakalářský studijní program s možností spolupráce se zahraničními institucemi v průběhu studia. Nejde jen o rutinní práci v laboratoři, ale především o propojování inženýrských, technologických a medicínských disciplín s cílem probádat neznámé oblasti a rozvíjet účinné postupy a metody. Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí. Kromě studia budete mít řadu příležitostí zapojit se do dění nejen na oddělení Bioinženýrství katedry chemie FP TUL. Jste-li student s duší výzkumníka, který má rád nová poznání, přidejte se k nám!

Zajímá Vás chování buněčných kultur na tkáňových nosičích či testování cytotoxicity materiálů?

Chcete se podílet na vývoji nových popáleninových kožních krytů z nanovláken?

Chcete se naučit, jak vyrobit a testovat roušky s nanovlákny?

Zajímají Vás i etické otázky a rádi konstruktivně diskutujete?

Naučíme Vás vážit si Vašeho vzdělání a s pokorou přistupovat k řešení bioinženýrských problémů. Oceníte přitom náš individuální přístup ke studentům.

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.


  Kód studijního programu:
  B0519A270001
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

KCH - Bc. Bioinženýrství

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: po dohodě

"Můžete se na mě obrátit (nejlépe emailem) s jakýmkoli problémem týkajícím se Vašeho studia, společně se budeme snažit ho vyřešit. Budu velice ráda průvodcem a rádcem v průběhu vašeho vysokoškolského studia oboru Bioinženýrství."

Co se naučíte?

Pod záštitou semknutého kolektivu akademických pracovníků Vás naučíme, jak navrhnout, vyrobit a testovat biomateriály a jak se na jejich vývoj a aplikaci dívat se zasvěceným, ale kritickým nadhledem v souladu s etickými principy. Studiem získáte hodnotné přírodovědecké a odborné technické vzdělání a zároveň laboratorní dovednosti. V rámci studia absolvujete praxi v partnerských firmách či výzkumných institucích v tuzemsku či zahraničí. V neposlední řadě proniknete do tajů moderních technologií s důrazem na výrobu a zpracování nanovlákenných biomateriálů pro medicínské aplikace v oblasti tkáňového inženýrství, krytů ran atd. V rámci laboratorních cvičení s biologickým zaměřením se naučíte např. manipulovat s tkáňovými kulturami a zkoumat jejich interakci s biomateriály. Součástí jsou i základní techniky tvorby nanomateriálů a molekulární biologie včetně izolace DNA a její analýzy pomocí PCR, nebo izolace specifických proteinů. 

Studium Bioinženýrství jsem si vybrala pro jeho zajímavost a jedinečnost. Mile mě překvapil individuální přístup, který vytváří vyučující předmětů přímo spojených s bioinženýrstvím. Již v prvním semestru jsem měla možnost vidět, vytvořit a prozkoumat materiály pro biologické aplikace. A právě díky tomu mi Bioinženýrství přirostlo k srdci.

Eliška Bergmanová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Získané znalosti, zkušenosti a dovednosti uplatníte ve firmách či akademických, vědeckých a výzkumných institucích zaměřených na materiálový výzkum a vývoj spojený s aplikací v medicíně. Uplatnění mohou absolventi nalézt např. v pozici asistent/ka nebo laborant/ka v multidisciplinárních týmech orientovaných na výrobu, vývoj a výzkum v oblastmi biomateriálového inženýrství. Jedná se například o vývoj a testování zdravotnických materiálů, materiálový výzkum včetně řízení moderních provozních technologií. Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu. Jako naše absolventka či náš absolvent navíc můžete pokračovat ve studiu v navazujících přírodovědně nebo technicky zaměřených magisterských studijních programech včetně navazujícího magisterského studijního programu Bioinženýrství.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek  : do 30. 4. 2024

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie v rozsahu učiva na gymnáziu či střední škole přírodovědného, popř. technického zaměření.

Doporučená studijní literatura k přijímací zkoušce:

 • PETÁKOVÁ, Jindra, 1998. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus. ISBN 978-80-7196-099-7.
 • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ, 2004. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 1. Brno: Didaktis. ISBN 978-80-86285-39-9.
  NEBO
 • BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ, 2014. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis. ISBN 978-80-7358-232-6.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke zvolenému oboru, kteří z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,0 včetně, budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu v průběhu předcházejících tří let.

Navazující studijní program na FP

Studijní program je i přípravou absolventa na navazující magisterské studium Bioinženýrství. Stejně tak může absolvent pokračovat v širokém spektru navazujících magisterských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na domácích i zahraničních univerzitách. Je možná i varianta pokračovat na Technické univerzitě v Liberci v navazujícím magisterském studijním programu učitelství v kombinacích fyzika, chemie a přírodopis.