Bioinženýrství

 • Kód studijního programu:
  B0519A270001
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem akademicky zaměřeného bakalářského studia Bioinženýrství je vzdělávat studenty v inženýrských disciplínách a dále ve vybraných přírodních vědách. Tento studijní program se zaměřuje na výchovu odborníků na úrovni bakalářského studia s dostatečnými přírodovědnými základy zvláště ve fyzice a biologii. S kvalitním přírodovědným základem a zvládnutím základních poznatků souvisejících s biomedicínským inženýrstvím je studentům umožněno porozumět základům interakcí mezi biomateriály a biologickými systémy a biomateriály testovat. Zejména se jedná o vývoj a testování nových materiálů či prostředků pro biologické a medicínské aplikace.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Bioinženýrství získá znalosti z matematiky a přírodovědných disciplín, s důrazem na fyziku a biologii, jako základ inženýrského vzdělanostního profilu. Dále získá schopnosti pracovat s aktuálními vědecko-výzkumnými poznatky a na základě nich řešit technologické a materiálové problémy v daném oboru. Bude schopen adekvátně komunikovat s lékaři a biology, porozumět individuálním problémům a přispívat k návrhům technických řešení související s analýzou a vývojem materiálů pro biologické aplikace. Absolvent bude schopen využívat výpočetní techniku ke zpracování a prezentaci návrhu řešení a výsledků měření či testování. Teoretické poznatky budou doplněny praktickými laboratorními zkušenostmi a dovednostmi důležitými pro řešení problémů z oblasti vývoje a testování materiálů pro medicínské aplikace zejména v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. Student bude rozumět základním konceptům v oblasti bioinženýrství a základním strukturním a dynamickým vlastnostem biologických systémů. Bude se orientovat v metodách testování, měření, získávání, ukládání a analýzy dat.

Uplatnění absolventa

Rozvíjející se multidisciplinární oblast bioinženýrství v medicínských aplikacích nabízí uplatnění absolventa v dynamicky se měnícím prostředí firem reagujícím na aktuální potřeby a aktuální poznatky vědy a výzkumu. Studium absolventy připraví na pracovní uplatnění v odvětvích průmyslu se vztahem k bioinženýrství zejména zaměřených na vývoj a testování zdravotnických materiálů a na uplatnění v oblastech materiálového výzkum a řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k biologickým materiálům a materiálům určených pro lékařské aplikace. Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu. A absolvent je jistě schopen pokračovat na navazujících přírodovědně-technicky zaměřených magisterských studijních programech.

Obsahové zaměření

Bioinženýrství je dynamicky se rozvíjející inženýrskou disciplínou, která je založena na multidisciplinární spolupráci. Studijní program Bioinženýrství klade důraz na souvislosti inženýrských disciplín s fyzikálními a biologickými vědami se zaměřením na tkáňové inženýrství a především na vývoj biomateriálů. Z tohoto důvodu studijní program poskytuje mezioborový pohled a přístup k řešení aktuálních problémů v oblasti vývoje a testování biomateriálů zejména pro tkáňové inženýrství, systémy pro dodávání léčiv, kryty ran atd.

Možné pracovní pozice

Uplatnění mohou absolventi nalézt např. v pozici asistent nebo laborant do multidisciplinárních týmů orientovaných na výrobu, vývoj a výzkum v oblastmi biomateriálového inženýrství.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie 

Termín podání přihlášek je do 31. 8. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

 

Navazující studijní program na FP

Navazující studijní program je již akreditován. Bude otevřen v akademickém roce 2021–2022.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci