Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Lábus Václav, Mgr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) umožňuje studentům získat jak základní kompetence oborové, tak základní znalosti a dovednosti pedagogické, psychologické a praktické.

Oborovým cílem studijního programu je rozvíjet kompetence studentů bohemistiky v oblasti jazykové a literární. Jazyková složka předmětu směřuje: (a) k potřebnému poznání systému českého jazyka v pohledu synchronním i diachronním, a to ve všech jazykových rovinách s přihlédnutím k jeho synchronní vývojové dynamice; (b) ke zvládnutí současné spisovné normy a k pochopení principů teorie spisovného jazyka a útvarů nespisovných; (c) k rozvíjení dovednosti užívat jazykový systém efektivně a přiměřeně komunikačním potřebám. Literární složka předmětu směřuje: (a) k osvojení znalostí o vývoji české literatury od jejích počátků po současnost včetně literatury pro děti a mládež a výběrově o literatuře světové; (b) k rozvíjení čtenářství směrem k dovednosti interpretovat text, a to s oporou o koncepce literární teorie a literární vědy.

Didaktická složka (spolu s předměty společného pedagogicko-psychologického základu) směřuje: (a) k základní orientaci v problematice aplikované bohemistiky ve vzdělávacích institucích; (b) k zajištění kontinuity mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi.

Profil absolventa

Z hlediska jazykové a komunikační kompetence má absolvent návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě. V psaných textech používá jazykové prostředky přiměřené žánru a typu textu, reflektuje adekvátnost jejich užití. V mluvených projevech komunikuje kultivovaně v souladu se spisovnou normou a je schopen rozeznat geografickou, sociální i individuální příznakovost. Prakticky ovládá a teoreticky vykládá český gramatický systém, zvláště ze synchronního hlediska.

Z hlediska literární kompetence má absolvent znalosti vývoje české literatury od počátků po současnost opřené o studium předepsaných literárních a odborných textů a o další četbu podle vlastního výběru v rozsahu určeném studijním plánem a studiem doporučené literatury. Orientuje se ve vývoji a žánrech literatury pro děti a mládež a v nejvýznamnějších směrech, seskupeních a osobnostech světové literatury od počátku 19. stol. do konce 20. století. Absolvent má rovněž základní znalosti z teorie literatury a způsobilost interpretovat umělecký text. Krásnou literaturu pojímá v její umělecké specifičnosti a při jejím historickém a teoretickém výkladu vychází z její estetické hodnoty.

Absolvent se orientuje ve vybraných problémech oborové didaktiky českého jazyka a literatury.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu získá základní vzdělání v oblasti aplikované bohemistiky. To mu umožní uplatnit se v soukromých i státních firmách a organizacích, v nichž je vyžadována znalost a schopnost praktické aplikace českého jazyka, případně i cizích jazyků, a kvalitní všeobecné i speciální vzdělání. Absolvent se může uplatnit ve vzdělávací sféře, je schopen zaujmout pozice v rámci sektoru zaměřeného na další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. Může vykonávat příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost ve střediscích volného času, např. DDM, pedagogických centrech a školních klubech.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne
Je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka na české střední škole

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura německý jazyk
český jazyk a literatura španělský jazyk
český jazyk a literatura tělesná výchova
český jazyk a literatura základy společenských věd
český jazyk a literatura anglický jazyk
dějepis český jazyk a literatura
německý jazyk český jazyk a literatura
španělský jazyk český jazyk a literatura
tělesná výchova český jazyk a literatura
základy společenských věd český jazyk a literatura
anglický jazyk český jazyk a literatura

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR

 Není vypsaná kombinace

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na FP TUL v NMgr. studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ / Učitelství pro SŠ se specializacemi (tj. kombinacemi dvou akreditovaných oborů včetně českého jazyka).
V současné době probíhají akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci