Chemie se zaměřením na vzdělávání

 • Kód studijního programu:
  B0114A300112
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Müllerová Jana, Ing. Ph.D.

Média

Cíl studia

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je postaven tak, aby umožnil získání pedagogicko-psychologických dovedností, pedagogicko-praktických dovedností a základních odborných kompetencí v oboru chemie. Z hlediska oboru chemie je cílem připravit absolventy na pracovní uplatnění v oblasti laboratorní praxe. Absolvent je po absolvování tohoto programu schopen pracovat v laboratořích, které se zabývají chemickou analýzou, dále v toxikologických laboratořích, v laboratořích zabývajících se biochemickými a fyzikálně-chemickými analýzami.

Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského (NMgr.) studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických:

Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:

Absolvent získá vědomosti a laboratorní dovednosti z jednotlivých oborů chemie, které bude schopen aplikovat v praxi. Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi z obecné, anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie, nadstavbou jsou znalosti z biochemie a dalších mezioborových předmětů. Orientuje se v základních laboratorních metodách a jejich aplikacích. Zná základní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce v chemické laboratoři. 

Dokáže navrhnout, vypracovat,  prezentovat a obhájit projekt. Umí využívat výpočetní techniku k řešení a vyhodnocení experimentů, ke zpracování výsledků. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:

Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce a má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Absolventi také nalézají uplatnění ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.). Absolventi dokáží prezentovat a popularizovat chemii, orientují se v infomačních systémech a mají přehled o vzdělávacím systému v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 14. 8. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
chemie fyzika
chemie informatika
chemie matematika
chemie přírodopis
fyzika chemie
informatika chemie
matematika chemie
přírodopis chemie
Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
chemie fyzika
chemie informatika
chemie matematika
chemie přírodopis
fyzika chemie
informatika chemie
matematika chemie
přírodopis chemie

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi nebo mohou vybírat ze široké nabídky učitelských studijních programů na jiných vysokých školách v ČR, případně mohou pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných vysokých škol v ČR.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci