Dějepis se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Svoboda Milan, PhDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Studijní program Dějepis se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován k získání jak základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak i základních odborných kompetencí v oboru historie. Pokud jde o oborové znalosti, je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od pravěku po konec 20. století a základními znalostmi z oblasti obecných zásad historikovy práce s prameny, metodologie historie, dějin historiografie, dějin umění a kultury a didaktického zpracovávání a předávání získaných poznatků. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických:
Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecněpsychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálněpsychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:
Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od pravěku po soudobé dějiny. Od středověku jsou přitom české, resp. československé dějiny vykládány v kontextu dějin světových, čímž jsou studenti vedeni ke komplexnějšímu pohledu na jednotlivé aspekty historie než při oddělené výuce českých (československých) a obecných dějin. Během bakalářského studia získají posluchači základní znalosti metod historikovy práce, dějin historiografie, dějin umění a kultury, jež si mohou i prakticky ověřit v oborových exkurzích, a didaktického zpracovávání a předávání získaných poznatků. Absolvent díky získaným metodologickým, paleografickým a jiným schopnostem a dovednostem umí pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. Bakalářské studium je primárně zaměřeno na získání základních všeobecných znalostí a kompetencí v oboru historie, nicméně již během něj se může student orientovat podle svého zaměření na určitý dějinný úsek či podobor volbou povinně volitelných předmětů. Široký výběr v rámci povinně volitelných předmětů je umožněn i existencí bakalářského programu Historická a muzeologická studia, jehož některé povinné, resp. povinně volitelné předměty mohou posluchači bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání navštěvovat.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:
Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Absolventi mohou pokračovat ve studiu v rámci NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v rámci odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Může najít uplatnění i v kulturně historických a paměťových institucích, případně v oblasti státní správy a samosprávy (památková péče, cestovní ruch). Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy, např. Vychovatelství na FP TUL nebo odborné studium na jiných vysokých školách v ČR. 

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
dějepis německý jazyk
dějepis španělský jazyk
dějepis základy společenských věd
dějepis zeměpis
dějepis český jazyk a literatura
německý jazyk dějepis
španělský jazyk dějepis
základy společenských věd dějepis
zeměpis dějepis
český jazyk a literatura dějepis

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
dějepis anglický jazyk
dějepis německý jazyk
dějepis základy společenských věd
dějepis zeměpis
anglický jazyk dějepis
německý jazyk dějepis
základy společenských věd dějepis
zeměpis dějepis

 

Navazující studijní program na FP

V současné době probíhá akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci