Fyzika se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Kunc Štěpán, Ing. Ph.D.

Média

Cíl studia

Studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru fyzika. Z hlediska oboru fyzika je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vyučování fyziky na základní a střední škole. Studující získají teoretické znalosti v oboru fyzika, praktické dovednosti pro provádění základních fyzikálních měření a pokusů, znalosti v oblasti didaktiky fyziky. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského (NMgr.) studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského oboru Fyzika má přehled o struktuře oboru a základní znalosti v hlavních oblastech fyziky – mechanice, elektřině a magnetismu, termodynamice, optice, stavbě látek a akustice. Prokazuje dostatečnou orientaci v příbuzných přírodovědných oborech a má přehled o mezioborových souvislostech. Získal potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro laboratorní měření ve fyzice včetně nezbytných bezpečnostních předpisů pro práci v laboratoři. Je schopen zpracovávat soubory experimentálních dat s pomocí počítače. Orientuje se v informačních zdrojích klasických i současných, umí v nich vyhledávat a pracovat s nimi. Absolventi umí průběžně hodnotit výsledky učebního procesu. Absolventi jsou vedeni k porozumění významu fyziky jak pro studium technických oborů, tak pro běžný život a ke znalostem školské legislativy. Absolventi jsou připraveni na další NMgr. studium oboru fyzika v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času.

Absolventi se mohou uplatnit ve státní sféře, zejména ve vzdělávací oblasti. Dále se mohou uplatnit v jednotlivých společenských odvětvích příbuzných s jejich studovaným oborem v rámci středního managementu: absolventi oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání navíc na postu pracovníka zkušební či fyzikálně zaměřené průmyslové laboratoře.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
fyzika informatika
fyzika matematika
fyzika přírodopis
matematika fyzika
přírodopis fyzika
informatika fyzika

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
fyzika matematika
fyzika přírodopis
fyzika informatika
matematika fyzika
přírodopis fyzika
informatika fyzika

 

Navazující studijní program na FP

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol
 • Učitelství pro střední školy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci