Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Studium oboru Fyzika pro vzdělávání je skvělou volbou a příležitostí pro vás, kteří jste si oblíbili přírodní vědy a zvláště fyziku. Program je koncipován formou Major-Minor s hlavním oborem Fyzika (Major) a přidruženým oborem (Minor). Pro přidružený obor je k dispozici celá škála dalších přírodních věd (matematika, chemie, informatika, přírodopis). Během tří let studia získáte přehled v mnoha oblastech fyziky. Získáte znalosti a dovednosti z fyziky jak teoretické, tak i experimentální a stejně tak základní přehled její didaktiky.

Katedra fyziky má skvěle vybavené laboratoře jak pro výzkumnou práci, tak také praktika pro výuku fyziky a její didaktiky. Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí univerzity ve městě s bohatým kulturním životem, kolejemi v těsné blízkosti výukového areálu TUL a navíc obklopeni krásnou přírodou.

Chcete poznat a ovládat fyzikální zákony, kterými se všechno řídí?

Chcete se naučit předávat znalosti z fyziky a umět ji zajímavě učit?

Chcete umět sestavovat a provádět poutavé experimenty?

Studijní program Fyzika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru fyzika. Z hlediska oboru fyzika je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vyučování fyziky na základní a střední škole. Studující získají teoretické znalosti v oboru fyzika, praktické dovednosti pro provádění základních fyzikálních měření a pokusů, znalosti v oblasti didaktiky fyziky. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského (NMgr.) studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ.

Ing. Štěpán Kunc, Ph.D., garant studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0114A300074
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Kunc Štěpán, Ing. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

KFY

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
po předchozí domluvě

„Kromě informací již uvedených na portále "Jsem prvák" mohu nové studenty seznámit s laboratořemi na katedře fyziky, naší činností v laboratořích a didaktickým vybavením pro výuku fyziky. Rád bych taky pohovořil o očekáváních a motivacích studentů připravujících se na učitelství fyziky.“

Co se naučíte?

Absolvent bakalářského studijního oboru Fyzika má přehled o struktuře oboru a základní znalosti v hlavních oblastech fyziky – mechanice, elektřině a magnetismu, termodynamice, optice, stavbě látek a akustice. Prokazuje dostatečnou orientaci v příbuzných přírodovědných oborech a má přehled o mezioborových souvislostech. Získal potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti pro laboratorní měření ve fyzice včetně nezbytných bezpečnostních předpisů pro práci v laboratoři. Je schopen zpracovávat soubory experimentálních dat s pomocí počítače. Orientuje se v informačních zdrojích klasických i současných, umí v nich vyhledávat a pracovat s nimi. Absolventi umí průběžně hodnotit výsledky učebního procesu. Absolventi jsou vedeni k porozumění významu fyziky jak pro studium technických oborů, tak pro běžný život a ke znalostem školské legislativy. Absolventi jsou připraveni na další NMgr. studium oboru fyzika v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. 

Absolventi se mohou uplatnit ve státní sféře, zejména ve vzdělávací oblasti. Dále se mohou uplatnit v jednotlivých společenských odvětvích příbuzných s jejich studovaným oborem v rámci středního managementu: absolventi oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání navíc na postu pracovníka zkušební či fyzikálně zaměřené průmyslové laboratoře.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
fyzika chemie
fyzika informatika
fyzika matematika
fyzika přírodopis
chemie fyzika
matematika fyzika
přírodopis fyzika
informatika fyzika

 

Kombinovaná forma studia
MAIOR MINOR
fyzika chemie
fyzika matematika
fyzika přírodopis
fyzika informatika
chemie fyzika
matematika fyzika
přírodopis fyzika
informatika fyzika

 

Navazující studijní program na FP

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol
 • Učitelství pro střední školy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci