Informatika se zaměřením na vzdělávání

 • Kód studijního programu:
  B0114A300065
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Studijní program Informatika se zaměřením na vzdělávání je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru informatika. Z hlediska oboru informatika je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro návrh a aplikaci běžných informačních a komunikačních technologií do vzdělávání především v rámci školního prostředí. Studující získají jednak znalosti a dovednosti v problematice v oblasti computer science, jednak první zkušenosti z oblasti didaktické transformace vybraných odborných témat. Celkovým cílem bakalářského studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia informatiky se zaměřením na vzdělávání bezpečně ovládá ICT na uživatelské úrovni především oblasti multimédií, které umí využívat jak pro svou potřebu, tak jako edukační prostředek. Rozumí fungování hardwaru a operačních systémů. Je schopen vytvořit program v jazyce Python, jednoduchou databázi a statické webové stránky. Má matematický základ potřebný pro aplikaci v informatických oborech. Sleduje aktuální vývoj v technologiích. Vybraná témata vhodně didakticky transformuje pro žáky na základní škole a má přehled o informatickém kurikulu u nás i v zahraničí. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání může pokračovat v navazujícím magisterském programu zaměřeném na učitelství informatiky. Může své znalosti také uplatnit jako lektor či firmách zaměřených na IT.

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
informatika anglický jazyk
informatika fyzika
informatika matematika
informatika přírodopis
informatika tělesná výchova
anglický jazyk informatika
fyzika informatika
matematika informatika
přírodopis informatika
tělesná výchova informatika

 

Kombinovaná forma studia
MAIOR MINOR
informatika anglický jazyk
informatika fyzika
informatika matematika
informatika přírodopis
anglický jazyk informatika
fyzika informatika
matematika informatika
přírodopis informatika

 

Navazující studijní program na FP

Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ
Učitelství informatiky pro SŠ

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci