Skip to main content

Matematika se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Plešinger Martin, doc. Ing. Ph.D.

Média

Průvodce studiem

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

KMA

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:

prakticky kdykoliv, ale raději po dohodě

„Pomohu s čímkoliv budu umět pomoci“

Cíl studia

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož cílem je získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách, tak i získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností. Z hlediska oboru je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v základních matematických disciplínách. Studující získají praktickou a základní didaktickou orientaci v oboru. Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně může využít získanou odbornou matematickou přípravu v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod. Primárně je ale studijní program chápán jako bakalářský studijní program, který je v rámci strukturovaného studia prvním stupněm v rámci učitelské přípravy uskutečňované na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) Technické univerzity v Liberci (TUL). Celkovým cílem bakalářského studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství buď na FP TUL, či na jiné vysoké škole. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na základní škole (ZŠ), případně na střední škole (SŠ).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání získá základní teoretické poznatky o hlavních matematických disciplínách (matematická analýza, algebra, geometrie, statistika a pravděpodobnost, diskrétní matematika). Má přehled o struktuře oboru a je vybaven znalostmi, které jsou nezbytné pro další studium v rámci navazujících studijních programů. Ovládá základní matematické výpočetní nástroje, orientuje se v informačních zdrojích, umí v nich vyhledávat a pracovat s nimi. Absolvent má základní vhled do blízkých oborů, zejména fyziky, a umí využívat mezioborových souvislostí (zná vybrané souvislosti a motivaci vzniku některých matematických pojmů, např. derivace ve fyzikálním kontextu). Je schopen zpracovat projekt s využitím odborné literatury a prezentovat dosažené výsledky. Získaný teoretický základ formuje také způsob jeho myšlení a kultivuje jeho osobnost. Absolventi jsou připraveni na další navazující magisterské studium v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi nebo Učitelství pro SŠ se specializacemi.

Uplatnění absolventa

Po absolvování bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, resp. Učitelství pro SŠ na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Po té nalezne uplatnění v učitelské profesi v regionálním školství, kde je aktuálně kvalifikovaných pedagogů s aprobací matematik nedostatek a to jak lokálně v Libereckém kraji, tak v celorepublikovém měřítku, přičemž lze očekávat, že tento deficit se bude již v krátkodobém horizontu prohlubovat.

Úspěšným bakalářským studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Absolvent také může využít získanou matematickou odbornost a nalézt uplatnění mimo vzdělávací sféru v zaměstnáních vyžadujících hlubší matematické znalosti nebo požadovaný stupeň vzdělání např. v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod.

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek - 2.kolo : do 15. 8. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

Vypsané kombinace pro akademický rok 2023/2024 - 2.kolo

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia - 2.kolo (zvýrazněno modře)
MAIOR MINOR
matematika fyzika
matematika chemie
matematika informatika
matematika přírodopis
matematika tělesná výchova
matematika zeměpis
fyzika matematika
chemie matematika
informatika matematika
přírodopis matematika
tělesná výchova matematika
zeměpis matematika
Kombinovaná forma studia - 2.kolo (zvýrazněno modře)

 

MAIOR MINOR
matematika fyzika
matematika chemie
matematika informatika
matematika přírodopis
matematika zeměpis
fyzika matematika
chemie matematika
informatika matematika
přírodopis matematika
zeměpis matematika

Navazující studijní program na FP

Jak probíhá kombinované studium

Studijní plán pro kombinované studium je obsahově stejný jako pro prezenční. Liší se pouze forma výuky. „Kombiňáci“ část studia absolvují prezenčně na výuce, část tvoří samostudium. Ve studiu máte k dispozici studijní opory jako je e-learning a další elektronické zdroje a odbornou literaturu. Samozřejmostí jsou konzultace s vyučujícími.

Pro koho je tato forma studia vhodná? 

Studium je vhodné pro všechny, kteří se zajímají o tento obor, a je samozřejmě vhodné pro učitele, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci či si ji chtějí rozšířit.

Jak a kdy probíhá výuka? 

Výuka probíhá v pátek a v sobotu. Podle počtu předmětů v daném ročníku probíhá výuka přibližně 10 až 14 víkendů za semestr.