Matematika se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Plešinger Martin, doc. Ing. Ph.D.

Média

Cíl studia

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož cílem je získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách, tak i získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností. Z hlediska oboru je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v základních matematických disciplínách. Studující získají praktickou a základní didaktickou orientaci v oboru. Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně může využít získanou odbornou matematickou přípravu v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod. Primárně je ale studijní program chápán jako bakalářský studijní program, který je v rámci strukturovaného studia prvním stupněm v rámci učitelské přípravy uskutečňované na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) Technické univerzity v Liberci (TUL). Celkovým cílem bakalářského studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství buď na FP TUL, či na jiné vysoké škole. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na základní škole (ZŠ), případně na střední škole (SŠ).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání získá základní teoretické poznatky o hlavních matematických disciplínách (matematická analýza, algebra, geometrie, statistika a pravděpodobnost, diskrétní matematika). Má přehled o struktuře oboru a je vybaven znalostmi, které jsou nezbytné pro další studium v rámci navazujících studijních programů. Ovládá základní matematické výpočetní nástroje, orientuje se v informačních zdrojích, umí v nich vyhledávat a pracovat s nimi. Absolvent má základní vhled do blízkých oborů, zejména fyziky, a umí využívat mezioborových souvislostí (zná vybrané souvislosti a motivaci vzniku některých matematických pojmů, např. derivace ve fyzikálním kontextu). Je schopen zpracovat projekt s využitím odborné literatury a prezentovat dosažené výsledky. Získaný teoretický základ formuje také způsob jeho myšlení a kultivuje jeho osobnost. Absolventi jsou připraveni na další navazující magisterské studium v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi nebo Učitelství pro SŠ se specializacemi.

Uplatnění absolventa

Po absolvování bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, resp. Učitelství pro SŠ na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Po té nalezne uplatnění v učitelské profesi v regionálním školství, kde je aktuálně kvalifikovaných pedagogů s aprobací matematik nedostatek a to jak lokálně v Libereckém kraji, tak v celorepublikovém měřítku, přičemž lze očekávat, že tento deficit se bude již v krátkodobém horizontu prohlubovat.

Úspěšným bakalářským studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Absolvent také může využít získanou matematickou odbornost a nalézt uplatnění mimo vzdělávací sféru v zaměstnáních vyžadujících hlubší matematické znalosti nebo požadovaný stupeň vzdělání např. v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod.

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
matematika fyzika
matematika chemie
matematika informatika
matematika tělesná výchova
matematika zeměpis
fyzika matematika
chemie matematika
informatika matematika
tělesná výchova matematika
zeměpis matematika

 

Kombinovaná forma studia
MAIOR MINOR
matematika fyzika
matematika chemie
matematika informatika
matematika zeměpis
fyzika matematika
chemie matematika
informatika matematika
zeměpis matematika

 

Navazující studijní program na FP

Učitelství pro základní školy | Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy
Učitelství pro střední školy | Učitelství matematiky pro střední školy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci