Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D.

Média

Video

Cíl studia

Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Cílem studia oboru německý jazyk je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v rámci středního managementu v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, nebo pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ a zde prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si tedy osvojí jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat jak v ústní, tak psané formě, a dále znalosti jazykového systému němčiny tak, aby byl schopen zákonitosti systému popsat. Student dále získá přehled o základních oblastech psychologie a pedagogiky, a to jak obecných, tak týkajících se přímo výuky německého jazyka.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických:
Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecněpsychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálněpsychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:
Absolvent bakalářského studia německý jazyk se zaměřením na vzdělávání prokazuje znalosti teoretických základů oboru a je schopen jejich praktické aplikace v komunikativním aktu. Absolvent dosáhl v receptivních řečových dovednostech komunikační jazykovou kompetenci na rozvinuté úrovni C1 a v produktivních řečových dovednostech na prahové úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Oborové kompetence (lingvistická, společensko-kulturní) jsou chápány jako komplex dvou základních oblastí, které se podmiňují, prolínají a jsou ve vzájemné rovnováze. Obě oborové kompetence jsou rozšířeny o složku lingvodidaktickou. V rovině lingvistické získal absolvent odborný vhled do základních kapitol současné germanistické lingvistiky, ovládá bezpečně jazykovědnou terminologii a orientuje se v hlavních disciplínách a problémech oboru s cílem zvládnout systém jazyka. Absolvent se seznámil se základními jazykovědnými metodami, dokáže prakticky aplikovat získané jazykovědné poznatky zejména v oblasti práce s cizojazyčným textem. Rovina společensko-kulturní zahrnuje znalosti z předmětů dějiny německy psané literatury, teorie literatury a dějiny a kultura německy mluvících zemí. Tyto znalosti jsou východiskem pro interpretaci literárních textů. Absolvent se dobře orientuje v hlavních tématech, osvojil si pevnou vědomostní bázi potřebnou pro kontinuální rozvoj svých kulturně specifických postojů a hodnot, je si vědom vzájemné propojenosti intrakulturní a interkulturní komunikace. Umí navrhnout v rámci studovaného oboru projekt, který dokáže prezentovat a obhájit. Absolvent získal v povinných a povinně volitelných předmětech základní lingvodidaktické vědomosti a dovednosti, které mu umožňují plánovat, řídit a vyhodnocovat volnočasově zaměřené jazykové aktivity dětí a mládeže.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:
Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT

Uplatnění absolventa

Po absolvování Bc. studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v NMgr. učitelském studiu na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Úspěšným Bc. studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga.

Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Oborové znalosti umožňují absolventovi výkon povolání příslušného zaměření ve státní správě s požadovaným stupněm Bc. vzdělání.

Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času.

Absolventi se mohou uplatnit i ve státní sféře, přednostně v jejím vzdělávacím segmentu. Absolventi se mohou uplatnit v jednotlivých společenských odvětvích příbuzných s jejich studovaným oborem v rámci středního managementu.

Nepokračuje-li absolvent ve studiu, je připraven pracovat v oblasti jazykového vzdělávání mimo školskou soustavu, zejména ve volnočasových vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež, nebo se uplatní ve firmách se zahraniční účastí na pozici referent, či státním i soukromém sektoru na poli kultury a cestovního ruchu (informační centra, evropská dokumentační střediska atp.).

Infrastruktura libereckého regionu je úzce provázána s podporou rozvoje firem spolupracujících s automobilovým průmyslem, jehož podstatná část je přímo spojena s produkcí VW Škoda Mladá Boleslav. Zde nachází dlouhodobě uplatnění vysoké procento absolventů. Příhraniční charakter regionu dává dále prostor pro zvýšenou pracovní mobilitu obyvatel v oblasti služeb a řemesel.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Studenti budou přijímání do Bc. studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia se studovaným a přidruženým studijním programem, tedy dvojkombinace oborů se zaměřením na vzdělávání) na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Pro obor německý jazyk se přijímací zkouška nekoná. U uchazečů o studium je vhodná znalost NJ na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
německý jazyk anglický jazyk
německý jazyk český jazyk a literatura
německý jazyk dějepis
německý jazyk španělský jazyk
německý jazyk základy společenských věd
anglický jazyk německý jazyk
český jazyk a literatura německý jazyk
dějepis německý jazyk
španělský jazyk německý jazyk
základy společenských věd německý jazyk

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
německý jazyk anglický jazyk
německý jazyk dějepis
německý jazyk základy společenských věd
anglický jazyk německý jazyk
dějepis německý jazyk
základy společenských věd německý jazyk

 

Navazující studijní program na FP

Absolventi oboru mohou pokračovat na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v navazujícím magisterském programu Učitelství pro 2. st. ZŠ, studijní obor Německý jazyk pro 2. st. ZŠ, nebo mohou vybírat z široké nabídky učitelských studijních programů na jiných vysokých školách v ČR, případně mohou pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných vysokých škol v ČR. 

Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy, např. Vychovatelství na FP TUL nebo odborné studium na jiných vysokých školách v ČR.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci