Skip to main content

Ochrana přírody a životního prostředí

Zajímáte se o přírodu? Pak studium interdisciplinárního oboru Ochrana přírody a životního prostředí je pro Vás výborná volba. Nabízíme Vám vzdělání v biologických vědách, ale i základy dalších oborů jako jsou geologie, chemie, geoinformatika, lesnictví atd. Seznámíme Vás s moderními metodami ochrany přírody i životního prostředí jako celku. Získáte tak komplexní vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které Vám umožní přímé uplatnění v praxi. Získáte také dobré základy pro navazující magisterské studium.

 

Chcete porozumět děním v přírodě?

Chcete pochopit podstatu života kolem sebe?

Chcete se zapojit do ochrany přírody a zlepšování životního prostředí?

  Kód studijního programu:
  B0521A030008
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2023
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Limit kreditů:
  180

Co se naučíte?

Po absolvování studia budete schopni posuzovat jednotlivé složky životního prostředí, analyzovat rizika a navrhovat funkční řešení s využitím nejnovějších poznatků, moderních nástrojů a technologií. Dokážete řešit problémy ochrany přírody a životního prostředí jak po stránce odborné, tak po stránce správní a legislativní. Řešení aktuálních problémů ochrany přírody a životního prostředí si ověříte také přímo v terénu.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Budete připraveni k pokračování ve studiu v navazujících magisterských programech. V praxi naleznete uplatnění v institucích působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jedná se především o státní správu a samosprávu (např. obecní, městské a krajské úřady; ministerstva; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky; Česká inspekce životního prostředí České republiky nebo správy národních parků). Uplatníte se také v nevládních organizacích (péče o chráněná území, záchranné programy, ekologická výchova) i v soukromé sféře (podnikový ekolog, analýza stavu životního prostředí).

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2024.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů