Skip to main content

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání můžete studovat v různých kombinacích. Nejčastěji v kombinaci s chemií, geografií, tělesnou výchovou, matematikou nebo fyzikou. 

Můžete očekávat kolegiální a přátelský přístup vyučujících a kolegů z vyšších ročníků.

Chcete umět připravit biologický preparát a pozorovat ho pod mikroskopem?

Chcete odhalit podstatu fungování buněk?

Chcete spoleně s námi spolupracovat s nejstarší zoologickou zahradou v ČR?

  Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština

Průvodce studiem

Video

Co se naučíte?

Bez pochopení přírodních zákonů nepochopíme sebe, což bez přitažlivého,
ale náročného studia Přírodopisu, nejde.

doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Při studiu projdete základní biologické obory a budete vybaveni znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie. Studium je doplněno celou řadou rozšiřujících předmětů dle vašeho zájmu, například základy histologie a genetiky, nebo základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie a mnoho dalších. Převážná část předmětů je doplněna laboratorními cvičeními a cvičeními v terénu.

Spolupracujeme se ZOO Liberec, s Krajskou nemocnicí v Liberci nebo Severočeským muzeem v Liberci a to v rámci výuky nebo řešení projektů či závěrečných prací. Naučíme Vás práci s mikroskopy, zhotovování různých druhů preparátů, navrhnout, vypracovat a obhájit projekt nebo experiment s používáním výpočetní techniky. 

Díky tomu, že jde o program se zaměřením na vzdělávání, budete absolvovat i předměty, které jsou zaměřeny na didaktiku, pedagogiku a psychologii. V neposlední řadě budete studovat i cizí jazyk.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Studium přírodopisu na TUL mě mile překvapilo. Všichni učitelé jsou vstřícní, berou nás jako sobě rovné. A někteří nás berou dokonce jako svoje vlastní děti. V průběhu studia jsem měla několik zajímavých předmětů, nejvíce mě bavila obecná biologie, historie biologie a další. Dokonce jsem absolvovala kurz, který byl naučný, ale zároveň zábavný. Myslím, že jsem si nemohla vybrat lépe.

Veronika Lžičařová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Při studiu projdete základní biologické obory a budete vybaveni znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie. Studium je 

Vaše uplatnění bude po absolvování výborné, protože učitelů se zaměřením přírodopis je velice málo a jsou žádaní. Máte ale i jiné možnosti. Můžete jít do navazujícího magisterského studia na různých přírodovědných fakultách a studovat biologický obor, který Vás baví. Nebo pokud budete končit bakalářským stupněm studia, najdete uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, a to ve vědeckých institucích nebo v laboratořích zdravotnických zařízení. Uplatnění najdete v laboratořích molekulární biologie, v mikrobiologických laboratořích nebo v biochemických laboratořích, případně budete schopni provádět základní geologické výzkumy v terénu. 

Uplatnění dále nejdete v oblasti státní správy v oblasti životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.) Další možností je uplatnění v botanických zahradách, v muzeích nebo v zoologických zahradách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek (2. kolo): do 14. 8. 2024.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

Vypsané kombinace pro akademický rok 2024/2025 - 2. kolo

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia - 2. kolo
MAIOR MINOR
matematika přírodopis
tělesná výchova přírodopis
Kombinovaná forma studia - 2. kolo
MAIOR MINOR
přírodopis chemie
chemie přírodopis

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi nebo mohou vybírat ze široké nabídky učitelských studijních programů na jiných vysokých školách v ČR, případně mohou pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných vysokých škol v ČR.

Jak probíhá kombinované studium

Studijní plány pro kombinované studium jsou obsahově stejné jako pro prezenční studium, velkou část studia tvoří samostudium. Všechny výukové materiály, podklady pro vypracování seminárních prací a mnoho dalších studijních materiálů, mají studenti k dispozici
v e-learingovém kurzu. Všichni vyučující jsou studentům k dispozici v rámci konzultací, které si student individuálně domluví.

Pro koho je tato forma studia vhodná? 

Studium je vhodné pro všechny, kteří se zajímají o tento obor, a je samozřejmě vhodné pro učitele, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci či si ji chtějí rozšířit.

Jak a kdy probíhá výuka? 

Výuka pro kombinované studium probíhá v pátek celý den a v sobotu celý den. Součástí studia jsou terénní cvičení, která se realizují vždy celý den v sobotu.

Výuka je primárně realizována formou přednášek a laboratorních cvičení.