Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Ševců Alena, RNDr. Ph.D.

Média

Video

Cíl studia

Hlavním cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství přírodopisu především pro navazující Mgr. specializaci studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Dalším cílem tříletého bakalářského studijního oboru Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je připravit absolventy na pracovní uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, a to ve vědeckých institucích nebo v laboratořích zdravotnických zařízení. Absolvent je schopen po absolvování tohoto oboru pracovat v laboratořích molekulární biologie, v mikrobiologických laboratořích nebo v biochemických laboratořích, případně provádět základní geologické výzkumy v terénu.

Absolventi najdou také uplatnění v oblasti státní správy v oblasti životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.) Další možností je uplatnění v botanických zahradách, v muzeích nebo v zoologických zahradách. Absolventi dokážou prezentovat a popularizovat přírodopis, orientují se v informačních systémech a mají základní přehled o vzdělávacím systému v ČR i v zahraničí.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických: Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je vybavit absolventy souborem ucelených znalostí a praktických dovedností ze základů biologických věd. Absolvent je vybaven základními znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie, základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie. Zná základní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce v přírodovědné laboratoři. Absolvent je schopen samostatné odborné práce v biologické laboratoři, ale i v terénu. Je vybaven znalostmi o základních metodách výzkumu, proto dokáže získané výsledky vyhodnotit, propojovat je a využívat v aplikovaných biologických disciplínách. Dokáže navrhnout a vypracovat projekt, včetně jeho prezentace a obhajoby. Umí využívat výpočetní techniku k řešení a vyhodnocení experimentů, ke zpracování výsledků. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:

Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, a to ve vědeckých institucích nebo v laboratořích zdravotnických zařízení. Absolvent je schopen pracovat v laboratořích molekulární biologie, v mikrobiologických laboratořích nebo v biochemických laboratořích, případně provádět základní geologické výzkumy v terénu.

Absolventi najdou také uplatnění v oblasti státní správy v oblasti životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.) Další možností je uplatnění v botanických zahradách, v muzeích nebo v zoologických zahradách.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
přírodopis fyzika
přírodopis informatika
přírodopis matematika
přírodopis tělesná výchova
přírodopis zeměpis
fyzika přírodopis
informatika přírodopis
matematika přírodopis
tělesná výchova přírodopis
zeměpis přírodopis

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
přírodopis fyzika
přírodopis matematika
přírodopis zeměpis
přírodopis informatika
fyzika přírodopis
matematika přírodopis
zeměpis přírodopis
informatika přírodopis

 

Navazující studijní program na FP

V současné době probíhá akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci