Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Valeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Studijní program Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož studium vede jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak i k získání základních oborových kompetencí. Těmito oborovými kompetencemi jsou zejména rozvoj praktických dovedností na úrovni B2 až C1 dle Společného evropského referenčního rámce a osvojení si teoretických základů lingvistických i literárních disciplín, které absolventovi umožní široké uplatnění na trhu práce nebo pokračování v navazujícím magisterském studiu. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických:
Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecněpsychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálněpsychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá praktické kompetence v poslechu, čtení, mluveném a psaném projevu na úrovni B2 až C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Své jazykové znalosti je schopen využívat jak ke kultivovanému projevu, tak v oblasti teoretických disciplín. V rovině lingvistické je schopen ovládat jazykovědnou terminologii, je si vědom variability jazyka a dokáže se orientovat v hlavních disciplínách a problémech oboru. Tyto lingvistické teoretické poznatky je schopen aplikovat při práci s cizojazyčným textem. V rovině společensko-kulturní má přehled o historickém a kulturním prostředí španělsky mluvících zemí, což mu umožní orientovat se v současné politické situaci těchto zemí a přispěje k porozumění a k rozvoji interkulturní komunikace. V oblasti literární dokáže analyzovat literární díla na základě znalosti historického kontextu a dějin literatury španělsky mluvících zemí. Absolvent dokáže hodnotit jazykové situace komplexně, využívat svých teoretických znalostí pro hledání souvislostí, prezentovat a obhajovat své názory. Rozsah a skladba osvojených kompetencí ve španělském jazyce je koncipován se zřetelem na praktické využití při výuce španělštiny v jazykových kurzech a dále v nejrůznějších oblastech průmyslu, turistického ruchu a státní správě. Absolvent je také kvalitně připraven na další studium v rámci navazujících magisterských studijních programů španělské filologie.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Studenti budou přijímání do Bc. studijního programu Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia se studovaným a přidruženým studijním programem, tedy dvojkombinace oborů se zaměřením na vzdělávání) na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
španělský jazyk anglický jazyk
španělský jazyk český jazyk a literatura
španělský jazyk dějepis
španělský jazyk německý jazyk
španělský jazyk základy společenských věd
anglický jazyk španělský jazyk
český jazyk a literatura španělský jazyk
dějepis španělský jazyk
německý jazyk španělský jazyk
základy společenských věd španělský jazyk

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR

Nejsou vypsané kombinace

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na FP TUL v NMgr. studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi (tj. kombinacemi dvou akreditovaných oborů včetně španělského jazyka).

Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy, např. Vychovatelství na FP TUL nebo odborné studium na jiných vysokých školách v ČR.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci