Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Hlavní cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v oblasti volnočasových pohybových aktivit. Studující získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování pohybových aktivit, optimalizace životního stylu, základů sportovní přípravy, společensko-vědních a lékařsko-biologických disciplín. Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologických:
Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – oborových:
Absolvent prokazují znalosti v základních oblastech kinantropologie. V rámci oborových profilujících předmětů získají odpovídající znalosti z biomedicíny (Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení) a z kinantropologického základu (Základy kinantropologie, Historie tělesné kultury, Antropomotorika, Základy biomechaniky, Teorie a didaktika sportovního tréninku, Metodologie výzkumu). Absolventi umí demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách, jako jsou sportovní hry, gymnastika, atletika, plavání, turistika a sporty v přírodě. Dále umí průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech. Absolventi jsou vedeni k porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost a regeneraci a ke znalostem školské tělovýchovné legislativy. Absolventi jsou způsobilí plánovat, realizovat a hodnotit kondiční programy zaměřené na zdraví, s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob. Absolventi jsou schopni organizace a řízení tělocvičné aktivity ve volném čase u různých věkových skupin, přičemž zvládají rizikové faktory ovlivňující bezpečnost pohybových činností a poskytování první pomoci při úrazech. Absolventi jsou připraveni na další NMgr. studium oboru tělesná výchova v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Vymezení výstupních znalostí, dovedností a způsobilostí – všeobecných:
Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Po absolvování Bc. studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v NMgr. učitelském studiu na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Úspěšným Bc. studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Oborové znalosti umožňují absolventovi výkon povolání příslušného zaměření ve státní správě s požadovaným stupněm Bc. vzdělání.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
tělesná výchova anglický jazyk
tělesná výchova český jazyk a literatura
tělesná výchova informatika
tělesná výchova matematika
tělesná výchova přírodopis
tělesná výchova zeměpis
anglický jazyk tělesná výchova
český jazyk a literatura tělesná výchova
informatika tělesná výchova
matematika tělesná výchova
přírodopis tělesná výchova
zeměpis tělesná výchova

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR

 Není vypsaná kombinace

Navazující studijní program na FP

NMgr. studium oboru Tělesná výchova v rámci kombinací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci