Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

 • Kód studijního programu:
  B0114A300069
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Základní cíle tak spatřujeme zejména v následujících dvou rovinách. Za prvé: seznámit budoucí učitele výše uvedených předmětů s hlavními obory, které se podílí na konstituci tohoto specifického předmětu nemajícího přímou oporu v žádném z existujících vědních oborů. Studenti tak budou seznámeni se základy oborů, jakými jsou politologie, sociologie, ekonomie, religionistika, filosofie apod., stejně jako s vybranými problémy a tématy, která jsou v současnosti v daných oborech řešeny, a které tvoří důležitý kontext či v některých případech dokonce nezbytný výchozí rámec pro pochopení role a funkce společenských věd v současné společnosti. Za druhe: poskytnout dostatečné teoretické, stejně jako hodnotové zázemí pro takové pojetí školních předmětů občanská výchova či základy společenských věd, které povede především k dalšímu rozvíjení klíčových občanských kompetencí v moderní demokratické společnosti."

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bude odborníkem sociálně vědního a humanitního zaměření s teoretickými znalostmi, schopným tvořivého myšlení v oblasti aplikace těchto znalostí ve vzdělávání. Integritu studia zajišťuje zejména základní sociálně vědní rámec tvořený klíčovými sociálními vědami, zejména pak politologií, sociologií, religionistikou, sociální antropologií, ekonomií a psychologií, který je doplněn humanitně zaměřenými disciplínami, především pak filosofií, etikou a historií.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
základy společenských věd český jazyk
základy společenských věd dějepis
základy společenských věd španělský jazyk
základy společenských věd zeměpis
základy společenských věd německý jazyk
zeměpis základy společenských věd
španělský jazyk základy společenských věd
dějepis základy společenských věd
český jazyk základy společenských věd
německý jazyk základy společenských věd

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
základy společenských věd anglický jazyk
základy společenských věd dějepis
základy společenských věd zeměpis
základy společenských věd německý jazyk
anglický jazyk základy společenských věd
dějepis základy společenských věd
zeměpis základy společenských věd
německý jazyk základy společenských věd

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci