Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.

Média

Cíl studia

Hlavním cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství zeměpisu především pro navazující Mgr. specializaci studia učitelství. Zaměření programu na výchovné problémy otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Kvalitní oborové základy pak poskytují možnost nastoupit na jakoukoli geografickou specializaci v ČR.

Profil absolventa

Oborová část:

 • Absolvent má vybudovanou znalostní bázi oboru (geografie/zeměpisu) minimálně v rozsahu potřebném pro výuku na ZŠ a orientačně pro výuku na gymnáziu (ve smyslu odpovídajících Rámcových vzdělávacích programů). Absolvent závěrečnou prací prokáže znalosti ve zpracovávání informačních objektů s cílem prezentace a obhajoby uceleného vybraného tématu a formulace závěrů k problémům daného tématu s využitím moderních technologií práce s geografickou informací hlavně s využitím map.
 • Absolvent je kompetentní pracovat v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. na SŠ.
 • Absolvent je kompetentní pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru učitelství v kombinaci s geografií pro základní školy.
 • Absolventi s výsledky studia minimálně v prvním kvartilu jsou kompetentní pokračovat v navazujícím magisterském stupni ve vybraných programech vzdělávací oblasti „Vědy o Zemi“ (např. geografické studijní programy, kartografie, geoinformatika apod.)

Pedagogická a psychologická část:

 • Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Dokáže pedagogické problémy nahlížet v obecně pedagogických souvislostech, aniž by je byl schopen analyzovat hlouběji a komplexněji. Současné pedagogické problémy dokáže nahlížet v historických souvislostech, mezi jevy hledá vztahy a paralely.
 • Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice.
 • Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou.
 • Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe.
 • Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Všeobecné znalosti a dovednosti:

 • Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni.
 • Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu.
 • Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace.
 • Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. 
 • Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Rozsah a skladba osvojených kompetencí v anglickém jazyce zvýšená o kompetence získané v pedagogicko-psychologickém a všeobecně vzdělávacím modulu zaručuje, že absolvent ovládá anglický jazyk na velmi dobré úrovni a je schopen pružně reagovat v řadě situací spojených se stykem s lidmi, prací s mládeží nebo chodem státní či soukromé instituce. Může se tedy uplatnit v rámci středního managementu v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
zeměpis dějepis
zeměpis matematika
zeměpis přírodopis
zeměpis tělesná výchova
zeměpis základy společenských věd
dějepis zeměpis
matematika zeměpis
přírodopis zeměpis
tělesná výchova zeměpis
základy společenských věd zeměpis

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
zeměpis dějepis
zeměpis matematika
zeměpis přírodopis
zeměpis základy společenských věd
dějepis zeměpis
matematika zeměpis
přírodopis zeměpis
základy společenských věd zeměpis

 

Navazující studijní program na FP

Absolventi studijního programu mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na FP TUL, příp. v obdobně zaměřených navazujících učitelských i oborově zaměřených magisterských studijních programech vysokých škol v České republice.

Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy zabývající se vzděláváním. Absolventi se dále mohou uplatnit v širokém spektru odborných geografických pozic, a to ve veřejném i soukromém sektoru.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci